2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

04-07-2022

2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2022 YILI TEMMUZ AYI 01 TEMMUZ 2022 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 01.07.2022
2022/118
06.06.2022 tarih ve 2022/112 sayılı Meclis kararında geçen “İller Bankası A.Ş.” ibarelerinin yanına “özel ve kamu bankaları” ifadesinin eklenerek, söz konusu meclis kararının bu şekilde tashih edilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzerePlan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 01.07.2022
2022/119
5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi hükmü gereğince ekli listede ayrıntıları belirtilen derece alan sporculara nakdi ödül verilmesi ve yapılacak harcamaların Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
3 01.07.2022
2022/120
Kayıhan Mahallesi idari sınırları içerisinde; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi, M22D03A2B - M22A23D3C pafta, 598 nolu parselin batısında bulunan Tescil Harici alanda imar planı çalışması yapılabilmesi için, Denizli İl Toprak Koruma Kurulunun 29/04/2022 tarih ve 2022/122-1 nolu kararı ile söz konusu alanın Anaokulu Alanı amaçlı imar planı yapılmak üzere tarım dışı kullanım izni talebi uygun görülmüş olup, söz konusu alanda hazırlanacak planlamaya esas Kamu Yararı Kararı alınması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.07.2022
2022/121
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarih ve 2022/57 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2022 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan Topraklık Mahallesi, 8218 ve 8168 Nolu İmar Adalarında İmar Hatlarının, Fonksiyon Sınırlarının, Kitle Durumlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
5 01.07.2022
2022/122
Belediye Meclisimizin 06.06.2022 tarih ve 2022/112 sayılı meclis kararının; “Belediyemizce “Muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol-Kaldırım Yapımı ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) Yapımında” kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarından peyderpey veya tek seferde KDV dahil 200.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarınca istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması” şeklinde tashihinin oyçokluğu ile kabulü hk.
6 01.07.2022
2022/123
5393 sayılı Belediye Kanunun l4/b maddesindeki hüküm gereğince derece alan ekli listede adı-soyadı ve branşı belirtilen 28 sporcuya toplam 42.000,00-TL nakdi ödül verilmesine, yapılacak olan harcamaların Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
7 01.07.2022
2022/124
Kayıhan Mahallesi idari sınırları içerisinde; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi, M22D03A2B - M22A23D3C pafta, 598 nolu parselin batısında bulunan Tescil Harici alanda imar planı çalışması yapılabilmesi için hazırlanacak planlamaya esas Kamu Yararı Kararı alınmak üzere dosyanın Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
8 01.07.2022
2022/125
Denizli İdare Mahkemesinin 08/04/2022 tarihli, 2021/545 E. 2022/650 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen bölgede, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7321 ada, 2 nolu parsel ve çevresiyle ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 01.07.2022
2022/126
Abalıoğlu Holding A.Ş.’nin; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarih, 2022/36, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2022 tarih, 148 sayılı kararları ile onaylanan, Plan Hükümlerinde "Yençok=Serbest" şartı bulunan ve/veya plan üzerinde bina yüksekliği ile kat adedi belirtilmeyen Karşıyaka, Akhan, Kale, Güzelköy Mahallelerindeki karma kullanım alanlarına ait plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yaptığı itirazının uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  oyçokluğu ile kabulü hk.
10 01.07.2022
2022/127
Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının “05 Ağustos 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.