Taşınmaz Kiralama İhalesi

04-12-2020
attachment

Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
1) İhaleler, 16 Aralık 2020 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir veya alınablir.
3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat:11:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Katılımcılardan İstenen belgeler;
Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
* İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
* İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İHALE METNİ İÇİN TIKLAYINIZ