Satış İlanı

18-08-2021
attachment

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Pamukkale Belediyesine ait, aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

 

SIRA

NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE GÜN VE SAATİ

1

Deliktaş

M22a23a3d

M22a23a4c

5410

1

4.688,00 m²

Tarla

Konut Alanı

4.100.000,00 TL

123.000,00.-TL

01.09.2021

11:30

 

 • İhale, 01 Eylül 2021 tarihinde Çarşamba günü Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
 • İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
 • İhale dokümanının görülebileceği veya temin edilebileceği adres: İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 Pamukkale/DENİZLİ
 • İhaleye katılacak olan isteklilerin, istenilen belgeleri ihale günü ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat: 11:30’a kadar Pamukkale Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.
 • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılardan İstenen belgeler;
 1. Gerçek Kişiler;
 2. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınan barkotlu belge),
 3. C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti,
 4. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 5. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu,
 6. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 7. Tüzel Kişiler;
 8. Tebligat için adres beyanı,
 9. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 10. Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)
 11. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 12. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu,
 13. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 14. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

 

 

 

C.Ortak Girişimler;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi.

 • Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrağın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.
 • Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.