Pazarlık İlanı

07-03-2022
attachment
                                                                                                       İLAN
                                                                           PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi uyarınca  15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.
1) İhaleler, 16 Mart 2022 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir veya alınabilir.
3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat: 09:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
4) Katılımcılardan İstenen belgeler;
    Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
    Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması  halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
    * İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır
    * 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra No KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİH/SAAT
1 Akçapınar Mah.Akçapınar Cad. No:202/A Kahvehane 48,90 185,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 200,00 TL 16/03/2022
09.30
2 Akçapınar Mah.Akçapınar Cad. No:202/B Dükkan 27,50 125,00.-TL/AY 3 YIL 135,00 TL 16/03/2022
09.32