anasayfafacebooktwitter
destekhatti
2015 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ 01.10.2015

T.C.
PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ


Birleşim Tarihi : 05 Ekim 2015
Gün ve Saati : Pazartesi - 17.00


 

K   O   N   U   L   A   R:

  -    Yoklama ve toplantının açılışı,

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesi gereğince hazırlanan “2016 Yıl Performans Programı Taslağının” görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 4166 sayılı yazısı,

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2016 yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2016 Yılı Ücret Tarifesi Taslağının” görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 4165 sayılı yazısı,

3- Pamukkale Belediyesi Encümeninin 20.08.2015 tarih 943 sayılı kararı ile 188.000.000,00.-TL olarak uygun görülen “2016 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıl Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.-28.-29.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 4167 sayılı yazısı,

4- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A3B-M22D03B4A pafta, 115 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 7916 sayılı yazısı,

5- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2036, 2136 ve 2149/3 numaralı sokakların genişletilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 7917 sayılı yazısı,

6- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesi, M22A19D2A pafta, 144-145-148-149-150 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 7918 sayılı yazısı,

7- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, M22D02B1B pafta, 1897-1898 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 7919 sayılı yazısı,

8- Ahmet CENGİZ ve Yadikar CENGİZ’in; Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Deliktaş Mahallesi, M22a-23d-1d pafta, 5666 ada, 13-14 nolu parsellerde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 7920 sayılı yazısı,

1/2

9- Emir Ayşe KAYA’nın; Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta, 342 ada,          7 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 7921 sayılı yazısı,

10- Cennet ULUÇOBAN’ın; Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, M22d-03a-2a pafta, 5285 ada, 6 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 7922 sayılı yazısı,

11- Hacı Emin BARIM ve Sabri BARIM’ın; Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 16M-I pafta, 1839 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 7923 sayılı yazısı,

12- Rifat OĞUZBEYİ vekilleri Av. Tahir ÇEVİK ve Av. Engin YILDIZ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 09/06/2015 tarih ve 2015/275 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 759 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,138 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta, 281-282-283-292-293-294 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 7924 sayılı yazısı,

13- Belediye Meclisinin 02/04/2015 tarih ve 2015/156 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Meclis İhtisas Komisyonlarından; Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu üyesi Ayşe DOĞAN’ın Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonuna üye seçimi yapılması hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.09.2015 tarih ve 137 sayılı yazısı,

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;

14- Belediyemizce “Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi, Üst Yapı, Hastane, Katlı Otopark, Üst Geçit, Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesis” yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 50.000.000,00 (ellimilyon) TL peyderpey veya tek seferde kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesi hususunda verilen önergenin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

15- İhsan YENİÇULHA, Mesut YENİÇULHA ve Gülsüm ÖZDEMİR’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 06/05/2015 tarih ve 2015/213 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2015 tarih ve 668 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,108 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, söz konusu itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

16- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.                                                          

01/10/2015
 Hüseyin GÜRLESİN 

Belediye Başkanı

KURUMSAL HİZMET REHBERİ FAALİYET BİLGİLERİ LİNKLER