2015 Kasım Ayı Meclis Gündemi

27-10-2015
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

KASIM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi   :    03 Kasım 2015

       Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                            :

 

  

 

Yoklama ve toplantının açılışı,

1-    Ömer KABAYUKA’nın, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih ve 2015/170 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2015 tarih ve 555 sayılı kararı ile kabul edilen, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 27/08/2015 gün ve 4152 sayılı kararıyla uygun görülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,104 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8749 sayılı yazısı,

2-    Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 4554 ada ile 4553, 4555 adalar arasından geçen yaya yolunun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8750 sayılı yazısı,

3-    Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B-M22A23A1C-M22A23A1D pafta, 3346-3347-3348-3349 ve 3353 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8751 sayılı yazısı,

4-    Zehra AKMAN’ın; Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Deliktaş Mahallesi, M22A23D1D pafta, 4997 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8752 sayılı yazısı,

5-    Çağrı Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’in; Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, M22A23D3D-M22A23D3C pafta, 153 ada, 2 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8753 sayılı yazısı,

6-    Mustafa APOHAN’ın; Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekkeköy Mahallesi, M22D03B3B-M22D04A4A pafta, 1104 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8754 sayılı yazısı,

7-    Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, M22D-02B-2B pafta, 5246 ada, 10 ve 11 nolu parsellerin imar hatlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8755 sayılı yazısı, 

8-    Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A-M22A22C3B pafta, 3156-3157-3158 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8756 sayılı yazısı,

9-    Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A-M22A22C3B pafta, 3134-3141-3146-3147-3148-3149 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8757 sayılı yazısı,

10-  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih, 2015/178 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2015 tarih, 437 sayılı kararları ile Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B-M22A23A1C-M22A23A1D pafta, Ankara Bulvarı, 2049 Sokak, 2111 Sokak ve Şehit İsa Özmen Caddesine cepheli imar adaları ve bu yollara bağlantı sağlayan yaya ve trafik yolları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (Plan İşlem Numarası: UİP-759,93) kabul edilmiştir. Davacı Oluç Petrol San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Ümit Bahtiyar tarafından İdaremiz aleyhine “Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5001 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 06/04/2015 tarih ve 2015/178 sayılı Pamukkale Belediye Meclisi kararının iptali ile yürütmenin durdurulması” istemli açılan dava ile ilgili olarak Denizli İdare Mahkemesi’nin 30/09/2015 tarih ve 2015/716 Esas sayılı ilamıyla davacının yürütmenin durdurulması istemi değerlendirilerek “uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulması” kararı verilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 8758 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;

 

11-  Pamukkale Belediyesi 2016 yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin 2016 Yılı Ücret Tarifesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

12-  Pamukkale Belediye Meclisimizin 03.09.2015 tarih ve 2015/379 sayılı kararının “5393 sayılı Belediye Kanununun 38. ve 75/a bendi gereğince; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi” şeklinde değiştirilerek, bahse konu kararın tashih edilmesi hususunda verilen önergenin incelendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

13Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A3B-M22D03B4A pafta, 115 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

14-  Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2036, 2136 ve 2149/3 numaralı sokakların genişletilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

15-  Emir Ayşe KAYA’nın; Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta, 342 ada, 7 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

16-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 27/10/2015

 Hüseyin GÜRLESİN 

 Belediye Başkanı