2015 Aralık Ayı Meclis Gündemi

30-11-2015
attachment

 

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi   :    04 Aralık 2015

       Gün ve Saati       :    Cuma - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                              :

 

-   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Veli YENİAŞÇI’ya Vekaleten Fatih AYDIN’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çamlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Mahallesi, 16L-III pafta, 2318 ada, 2 nolu parselinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9691 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 209, 225 ve 226 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9692 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 2014 yılı Nisan ayından itibaren Pamukkale Belediye Meclisi’nce alınan kararlardaki yola terk işlemleri ile ilgili “Yeni plana göre yola terk işlemleri yapıldıktan sonra kalan yeni tapu üzerinden ruhsat talebinde bulunulduğunda; mülkiyet sahibi tarafından eski tapu (ifraz edilmemiş hali ile) miktarını dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarı üzerinden Emsal, TAKS-KAKS alanları ile çıkma hakları korunarak yapı ruhsatı düzenlenecektir.” şeklinde belirlenen plan notunun yeniden değerlendirilmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9693 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D10A3A-M22D10A3B pafta, 497-6881-7083 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9694 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D10A4B pafta, 269 ada 3 nolu; 270 ada 1-2-3-12 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9696 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M22D03A1A pafta, 2210 ada ve 6134 ada 3 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9697 sayılı yazısı,

 

 7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A pafta, 3492 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9698 sayılı yazısı,

 

8-    Mevlüde BAYSAL ve Fatmana YILDIZ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/08/2015 tarih ve 2015/329 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/08/2015 tarih ve 915 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,6 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi sınırları içindeki Ticaret + Konut Alanları ve çevresinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9699 sayılı yazısı,

 

9-    Asdiva Site Yönetimi adına Hüseyin ALKIN’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekkeköy Köyü, M22a04a4d pafta, 1155-1156 ve 1157 nolu parseller ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9700 sayılı yazısı,

 

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22D03A2A pafta, 2427-5283-5286 adalar ve 2428 ada 8 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9701 sayılı yazısı,

 

11-  Kazım ARSLAN’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Saraylar Mahallesi, M22a-22b-3a pafta, 7758 ada 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 9702 sayılı yazısı,

 

12-  Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale Mahalesi, 1 pafta, 1372 parsel nolu, 1.070,00 m² sahalı taşınmazı mezarlık alanı olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre bedelsiz devrinin yapılması talep edilmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunduğundan, Belediyemize ait Pamukkale Mahalesi, 1 pafta, 1372 parsel nolu, 1.070,00 m² sahalı taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 903 sayılı yazısı,

 

 

13-  Başkanlığımızın birimlerinde 2016 yılında çalıştırılmak üzere 5620 sayılı Yasanın 1. ve 3. maddeleri ile Belediye Kanununun 49.maddesi kapsamı içerisinde, birimlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyaç olan geçici işçi Adam/Ay sayısı yazı ekinde sunulmuş olup, konunun görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2015 tarih ve 1248 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

14-  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/10/2015 tarih ve 4333 sayılı kararı doğrultusunda Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Gürcan Mahallesi, 18L-I pafta, 1616 ada, 6 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması hususunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A pafta, 3334-3336 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

16-  Zehra AKMAN’ın; Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Deliktaş Mahallesi, M22A23D1D pafta, 4997 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

17-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

 

 

 30/11/2015

Hüseyin GÜRLESİN

Belediye Başkanı