2016 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

26-02-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MART AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    01 Mart 2016

       Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet 4+1 kamyonet araca ihtiyaç duyulmakta olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin (b) fıkrasına göre satın alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih ve 189 sayılı yazısı,

 2-    5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b bendine istinaden Belediyemiz kuruluş aşamasında hazırlanan ve Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 2014/34 nolu kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde görülen lüzum üzerine değişiklik yapılması hasıl olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b bendine istinaden yeniden hazırlanan Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 211 sayılı yazısı,

 3-    5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2016 yılı Ücret Tarifesinin Harçlar bölümüne 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 76-77.maddelerine göre Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene harçlarının eklenmesi; ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Kontrol Damgalama ve Bandrol işlemleri ile ilgili ücretlerin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.02.2016 tarih ve 1155 sayılı yazısı,

 4-    Belediyemiz faaliyet alanlarında, her türlü kazı ve yükleme işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet Beko-Loaderin 5393 sayılı Belediye Kanunun 85.maddesinin (b) bendine göre satın alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün 25.02.2016 tarih ve 490 sayılı yazısı,

 5-    22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve 313 sayılı yazısı,

 6-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde, C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde Teşkilat Yapısı ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarih, 2014/12 ve 10.06.2014 tarih, 2014/58 sayılı meclis kararları doğrultusunda toplam 18 Müdürlük kurulmakla birlikte bu Müdürlüklere ait Görev ve Çalışma Yönetmelikleri doğrultusunda Belediyemiz hizmetleri yürütülmektedir. Başkanlığımız faaliyetlerinin daha etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere; Mevcut Müdürlüklere ilave olarak “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü” kurulması, mevcut Müdürlüklerimizden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hizmetlerinden Sosyal İşler kısmının ayrıştırılarak, “Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü” adı altında yeni bir Müdürlük kurulması ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bu doğrultudaki değişikliğe binaen “Kültür İşleri Müdürlüğü” olarak yeniden düzenlenmesi ve bu Müdürlüklerin görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin kabulüne, Meclis kararına müteakiben yürürlüğe girmek üzere mevcut bazı Müdürlüklerimize ait Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinden; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü isminin “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile birlikte diğer Müdürlüklerin faaliyetlerinin daha etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla yeni ilaveler yapılması ve güncelliğini yitiren kısımların çıkartılması suretiyle yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliklerinin kabulü hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.02.2016 tarih ve 326 sayılı yazısı,

 7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2D pafta, 252-253-302 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1529 sayılı yazısı,

 8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3C pafta, 1579 ve 1580 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1530 sayılı yazısı,

 9-    Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih, 4539 sayılı ve 22/01/2016 tarih, 4654 sayılı kararları doğrultusunda Atalar Mahallesinde bulunan ve tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi 2340 ada, 1 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1531 sayılı yazısı,

 10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3C pafta, 1631 ada, 2,3,8,9 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1532 sayılı yazısı,

 11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22A23D4C pafta, 5796 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1533 sayılı yazısı,

 12-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A3B-M22D03B4A-M22D03B4D pafta, 137, 138, 139 adalar arasında kalan alan ve 115 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1534 sayılı yazısı,

 13-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1C pafta, 5179 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1535 sayılı yazısı,

 14-  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B2C pafta, 368 ada, 1 nolu parselin çekme mesafelerinin belirlenerek ilkokul alanının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1536 sayılı yazısı,

 15-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2B-M22A22C2C pafta, 239-240-4967-4968 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1537 sayılı yazısı,

 16-  İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in; Hürriyet Mahallesinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3D pafta, 5711 ada, 5-6-7 nolu parsellerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1538 sayılı yazısı,

 17-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2A-M22A22C2B pafta, 491-492-2688-2689-2690-2691-2692 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1539 sayılı yazısı,

 18-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A24B2B-M22A25A1A-M22A25A1D pafta, 417 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 1540 sayılı yazısı,

 KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 19-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar ve Karşıyaka Mahallelerinde 2186 sokağa cepheli parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 20-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2C pafta, 5200 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 21-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                 26/02/2016 

                                                                                                                          Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı