2016 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

29-09-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    03 Ekim 2016

       Gün ve Saati       :    Pazartesi – 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                      :

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan “2017 Yılı Performans Programı Taslağının” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 5630 sayılı yazısı,

2-    Pamukkale Belediyesi Encümeninin 08.09.2016 tarih 1026 sayılı kararı ile 195.000.000,00.-TL olarak uygun görülen “2017 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.-28.-29.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 5631 sayılı yazısı,

3-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2017 yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2017 Yılı Ücret Tarifesi Taslağının” görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 5632 sayılı yazısı,

4-    Hüseyin SEYBAN, İbrahim KILINÇLISOY, Ali SANVERDİ, İsmail ÖZKÜR ve Selahattin AVCI’nın, Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih ve 2016/182 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2016 tarih ve 933 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,284 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, M22A22C3A pafta, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 1308 Sokak ve Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölge ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 7635 sayılı yazısı,

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 7636 sayılı yazısı,

6-    Tayyip YULCU’nun; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, Hürriyet Mevkii, 17L-II pafta, 4549 ada, 14 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 7637 sayılı yazısı,

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta, 286 ve 287 nolu imar adaları arasından geçen yaya yolunun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 7711 sayılı yazısı,

8-    Fesleğen Mahallesi, 2439-2440 adalar arasından geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 7712 sayılı yazısı,

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B pafta, 3061 nolu ada ile “Belediye Hizmet Alanı” arasından geçen yaya yolunun genişletilmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 7713 sayılı yazısı,

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4C pafta, 3057 ve 3066 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 7714 sayılı yazısı,

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B pafta, 6068 – 6069 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 7715 sayılı yazısı,

12-  Cumhuriyet Mahallesi, 5287-5288 adalar ile 5289-5290 adalar arasından geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 7716 sayılı yazısı,

       KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

13-  Nurşen ÜSTEK ve Fatma ÜSTEK’in, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A22B3C-M22A23A4D pafta, 2959 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

14-  Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22A22C1C-M22A22C4B pafta, Lise-1 Caddesi, Emek Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İnönü Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

15-  Pamukkale İlçesi, M22A22C2D-M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

16-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                        29/09/2016

 

                                                                                                                   Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                     Belediye Başkanı