2016 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

27-10-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

KASIM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    01 Kasım 2016

       Gün ve Saati       :    Salı – 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                      :

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Karayolları  Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün, Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 8512 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İdare Mahkemesinin 14/05/2014 tarih ve 2013/665 Esas, 2014/461 karar nolu kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 8513 sayılı yazısı,

 

3-    Ramazan EMİK’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2016 tarih ve 2016/224 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2016 tarih ve 1050 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,287 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D1D – M22A23D4A pafta, 4567-4568-4573 ve 4574 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 8514 sayılı yazısı,

 

4-    AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22D02B1B-M22D02B1C pafta, 3787 ada, 1 nolu parsel sınırları içerisinde trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih ve 8567 sayılı yazısı,

 

       KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;

 

5-    Belediyemizce yapılacak ve yapılması düşünülen projelerin, yatırımların iyi uygulama örneklerini, kültürel ve tarihi binaların restorasyon çalışmaları konularında incelemelerde bulunmak üzere Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim Müdürleri ve personellerinin 2016 yılı içerisinde Balkan ülkelerine gidilmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

6-    Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                          27/10/2016

 

                                                                                                                  Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                     Belediye Başkanı