2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

25-11-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    01 Aralık 2016

       Gün ve Saati       :    Perşembe – 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                      :

 

 -     Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 24 Ekim 2016 tarih ve 19. Denetim Grup Bşk./2016-129 sayı numaralı evrakla bildirilen Pamukkale Belediyesi 2015 yılı Sayıştay Denetim Sonuçları Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55.maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.11.2016 tarih ve 6493 sayılı yazısı,

 

2-    Başkanlığımızın birimlerinde 2017 yılında çalıştırılmak üzere 5620 sayılı Yasanın 1. ve 3. maddeleri ile Belediye Kanununun 49.maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi kapsamı içerisinde, birimlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan geçici işçi Adam/Ay sayısı yazı ekinde sunulmuş olup, konunun görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2016 tarih ve 1741 sayılı yazısı,

 

3-    Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 28/10/2016 tarih ve 5659 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesi, 2352 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2016 tarih ve 9403 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç mülga Denizli Belediyesi’ne ait “Ticaret Alanı” olarak planlı alanlara ilişkin plan hükmü ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği arasında çelişki bulunması sebebiyle plan hükmünün yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2016 tarih ve 9404 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2016 tarih ve 729 sayılı, Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 22/06/2016 tarih ve 5275 sayılı kararları ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması gerektiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2016 tarih ve 9405 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2016 tarih ve 9406 sayılı yazısı,

 

7-    Pamukkale Belediye Meclisinin 03/08/2016 tarih ve 2016/276 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/09/2016 tarih ve 1180 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,13 plan işlem numarasıyla kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinin batısında yer alan bölgede Ticaret+Konut Alanlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2016 tarih ve 9407 sayılı yazısı,

 

       KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

8-    Özçınar Elektrik Malzemeleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kiremitlikte Mevkii, Akhan Mahallesi, M22A19D1D pafta, 287 ada, 1 nolu parselde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Karayolları  Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün, Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

10-  Topraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kirişhane Mahallesi, 19LIII pafta, 5269 ada, 12 nolu parselinde Denizli İdare Mahkemesinin 14/05/2014 tarih ve 2013/665 Esas, 2014/461 karar nolu kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

11-  AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22D02B1B-M22D02B1C pafta, 3787 ada, 1 nolu parsel sınırları içerisinde trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

12-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                          25/11/2016

 

                                                                                                                  Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                     Belediye Başkanı