2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

30-12-2016
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

         Birleşim Tarihi    :    03 Ocak 2017

         Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

K   O   N   U   L   A   R :

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

1-    5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonunun seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 200 sayılı yazısı,

2-    Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücreti en son yapılan nüfus sayımına göre belirlendiğinden, halen 430,00 (dörtyüzotuz) TL olarak ödenmekte olan maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 24 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) gazetede yayınlanan 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ödemelerinin Tutarları başlıklı K Cetvelinin; III. Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 3.maddesinin (B) Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı paragrafının 1.maddesi 8.fıkrasında (Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirleri dışındaki diğer büyükşehirlerde 453,00 (Dörtyüzelliüç) Türk Lirasını geçemez.” denildiğinden, maktu fazla çalışma ücretinin Resmi Gazetede belirtildiği gibi 453,00 TL'ye yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 1309 sayılı yazısı,

3-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, buna göre bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2016 tarih ve 1907 sayılı yazısı,

4-    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı Genelge gereğince Belediyemizde 2017 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 13.07.2016 tarih ve 6181 sayılı Mahalli İdare sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretlerini geçmemek üzere 01.01.2017-31.12.2017 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 1921 sayılı yazısı,

5-    Belediyemizin tüm sosyal faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere 3 adet minibüs ve 1 adet otobüs alımına ihtiyaç duyulmakta olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin (b) fıkrasına göre satın alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.12.2016 tarih ve 1375 sayılı yazısı,

6-    15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Gürcan Mahallesi, 18 L – I pafta, 3596 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 10494 sayılı yazısı,

7-    Pamukkale Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 2016/390 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2016 tarih ve 5885 sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesi konusunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 10495 sayılı yazısı,

8-    Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 2016/243 sayılı kararının üçüncü paragrafındaki “Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin mevcut imar planlarında üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellere ilişkin plan notu” ifadesindeki “üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellere ilişkin” ibaresinin belirlenen plan notlarının sadece 1. maddesini kapsayacak şekilde tashihi yapılarak plan notunun uygulamasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ihtiyacı ortaya çıktığından, söz konusu 2016/243 sayılı Meclis kararının tashihi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 10496 sayılı yazısı,

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 895 ada, 12 nolu parselin imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 10497 sayılı yazısı,

10-  Hüsnü OÇAN’ın; Pamukkale Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 2016/349 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.10.2016 tarih ve 1326 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,348 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, M22A22C2D–M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletilmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 10498 sayılı yazısı,

11-  3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği ilgili Müdürlüklerimizden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan Belediyemiz Birinci 5 Yıllık İmar Programının onanması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 10499 sayılı yazısı,

 KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

12-  Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

13-  Pamukkale Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 2016/276 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/09/2016 tarih ve 1180 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,13 plan işlem numarasıyla kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinin batısında yer alan bölgede Ticaret+Konut Alanlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunduğundan, söz konusu itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

14-  Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2016 tarih ve 729 sayılı ve Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 22.06.2016 tarih ve 5275 sayılı kararları ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

15-  Denizli Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanununun 36. ve 44. maddeleri gereği hazırlanan 29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığınak Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda oluşturulan Sığınak Komisyonunca belirlenen genel sığınak yerleri ile ilgili Sığınak Yönetmeliğinin 15.maddesine göre karar alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

16-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                             30/12/2016 

 

                                                                                                                       Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                          Belediye Başkanı