anasayfafacebooktwitter
destekhatti
Araç Satış İlanı 12.07.2017

 

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan aşağıda vasfı belirtilen ekonomik ömrünü dolduran araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

2-İhale 24.07.2017  Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Pamukkale Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

3-Satışı yapılacak ekonomik ömrünü dolduran araçlar:

S.NO

PLAKA

MODEL

MARKA

CİNSİ

FİYATI

1

20 ES 005

1994

TOFAŞ KARTAL

OTOMOBİL

 

 

 

 

 

18.550,00 TL

2

20 FK 725

1991

TOFAŞ KARTAL

OTOMOBİL

3

20 PE 121

1995

RENAULT TOROS

OTOMOBİL

4

20 PL 142

1993

BMC 170

DAMPERLİ KAMYON

5

20 YR 610

1981

DODGE AS 600

DAMPERLİ KAMYON

6

20 FK 458

1995

OTOYOL M29

OTOBÜS

7

20 YN 562

1998

BMC 110

HİD.SIK.ÇÖP.ARACI

8

20 FN 609

1996

PEUGEOT J9

MİNİBÜS

9

20 B 3676

2006

YAMAHA YBR 125

MOTOSİKLET

 

4-Satılacak 9 adet aracın  muhammen bedeli KDV hariç yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminat  muhammen bedelin % 3’üdür.(556,50 TL) İhalesi yapılacak araçlar yukarıdaki sıralamaya göre saat 10.00’dan itibaren toplu bir şekilde satılacaktır.

5-İhaleye Girebilme Şartları

  İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri Encümen Başkanlığına sunmak zorundadır.

 A-   Gerçek Kişilerin

  a- İdari Şartname satın alındığına dair makbuz,

          b- İş veya kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

  c- Geçici teminat dekontu veya makbuzu,

  d- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  e- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

B-   Tüzel Kişilerin

  a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;                                                                                                         

  b-Şirket adına katılanların Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

  c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

          d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

-   İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartnameyi ihale saatinden önce Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

C-  Belgelerin sunuluş şekli

- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de ekleyebilir.

6-İdari Şartname mesai saatleri içinde Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girebilmek için Şartname satın alınmak zorundadır. Şartname bedeli 50,00 TL’dir.

7-İstekliler geçici teminatlarını mesai saatleri içinde Pamukkale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinden yatırabilirler.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

9- Araçlar, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görevli bir personelle birlikte görülecektir.

NOT:  - İhaleye girebilmek için İdari Şartname satın alınmak zorundadır.

            - Belgelerin ihale günü saat 09:00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

KURUMSAL HİZMET REHBERİ FAALİYET BİLGİLERİ LİNKLER