2017 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

10-10-2017
attachment
  PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI EKİM AYI
 TOPLANTISININ 03 EKİM 2017 (1.BİRLEŞİM) VE 04 EKİM 2017
(2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.10.2017
2017/315
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, tapunun İstiklal Mahallesi, M22D04A4B pafta, 6079 ada, 3 parsel nolu 522,13 m2 sahalı taşınmaz üzerine Belediyemiz tarafından yapılmakta olan sağlık tesisinin isminin “Mehmet Salih KARAOĞLANOĞLU” verilmesi şartıyla Müşerref AKTAŞ tarafından Belediyemiz hesabına yatırılan 500.000,00-TL bağışın kabul edilmesi konusunda verilen önergenin  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 03.10.2017
2017/316
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 68.maddesi gereği İller Bankasından ve/veya yurtiçi bankalarından peyderpey veya tek seferde 11.000.000,00-TL+faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, ayrıca konuya ilişkin olarak İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından hazırlanmış bulunan tip meclis kararının aynen kabulüne, kredi kullanma tarihinin ve süresinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, krediyle ilgili tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
3 03.10.2017
2017/317
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 309 ada, 204, 311, 312 nolu parsellerde kitlelerin yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.10.2017
2017/318
Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesi (b) fıkrasında belirtilen hesap yöntemine uygun birim Otopark Bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi gerekmekte olup, 2017 yılı Birim Otopark Bedeli ve Yerleşme Bölgesi Gruplarının belirlenmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 03.10.2017
2017/319
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5026 ada, 9-10 nolu parsellerde kitlelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
6 03.10.2017
2017/320
5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan “2018 Yılı Performans Programı Taslağı”nın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 03.10.2017
2017/321
Pamukkale Belediyesi Encümenince 260.000.000,00.-TL olarak uygun görülen “2018 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin” incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 03.10.2017
2017/322
Pamukkale Belediyesi 2018 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretlerine ilişkin  “2018 Yılı Ücret Tarifesi Taslağının” incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 03.10.2017
2017/323
Pamukkale İlçesindeki tüm mahalle muhtarlarına yönelik aileleriyle birlikte 2017 ve 2018 yılı içerisinde, ilçe sınırlarımız içinde yaşayan, şehit ve gazi yakınlarına ve Belediye personelimize yönelik 2018 yılı içerisinde aileleriyle birlikte en fazla iki gece konaklamalı yurtiçi gezisi yapılması, düzenlenecek olan gezi etkinliklerine ait giderlerin Kültür İşleri Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yılı ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.
10 03.10.2017
2017/324
Fatih Mahallesi sınırları içinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.10.2017
2017/325
Can Özel Sağlık Teşhis-Tedavi-Bakım-Eğitim-Hizmetleri, Medikal, İnşaat, Taahhüt Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; Pamukkale İlçesi, Çömleksaz Mahallesi, 331 ada, 1-2-3-4-11-12 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
12 03.10.2017
2017/326
Pelitlibağ Mahallesi, 306 ada, 65-66-173-174 nolu parsellerde bulunan tevhit-ifraz şartı ile ilgili plan hükmünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,482 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.  
13 03.10.2017
2017/327
Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 901 parsel ve çevresinde imar uygulaması olmayan bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
14 03.10.2017
2017/328
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 190 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2017 tarih ve 771 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,439 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi; Akhan ve Kale Mahallelerinin Sınırları Dahilinde Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
15 03.10.2017
2017/329
Atalar Mahallesi, 2336 ada, 1 nolu parselde kitle durumunun belirlenmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,479 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 03.10.2017
2017/330
Muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,489 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 03.10.2017
2017/331
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22A23A4D, M22A23D1A pafta sınırları içinde Fatih Mahallesi 3505 adanın batısında ve Deliktaş Mahallesi, 3013 adanın güneyindeki trafo alanı yerlerinin taşınması ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
18 03.10.2017
2017/332
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve Dokuzkavaklar Pazar Yeri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28803 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 03.10.2017
2017/333
Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi, 3374 ada, 1 ve 12 nolu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,483 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
20 03.10.2017
2017/334
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Denizli Doğal Gaz Dağıtım Projesi kapsamında Pamukkale İlçesine doğal gaz arzı sağlanabilmesi amacıyla konulması planlanan 2 adet Bölge Regülatör İstasyonu için gerekli izin ve onayın verilmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
21 04.10.2017
2017/335
Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A1B pafta, 2386 ada, 5 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiği için karar almaya gerek olmadığı hk.
22 04.10.2017
2017/336
Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu Ek-5, Geçici 8.maddesi kapsamında kadastro çalışmalarına, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonunca belirlenen bilirkişiler arasından 6 bilirkişi ve 3 yedek bilirkişinin seçildiği hk.
23 04.10.2017
2017/337
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde tapunun İstiklal Mahallesi, M22D04A4B pafta, 6079 ada, 3 parsel nolu 522,13 m2 sahalı taşınmaz üzerine Belediyemiz tarafından yapılmakta olan sağlık tesisinin isminin “Mehmet Salih KARAOĞLANOĞLU” verilmesi şartıyla Müşerref AKTAŞ tarafından Belediyemiz hesabına yatırılan 500.000,00-TL şartlı bağışın kabulüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 04.10.2017
2017/338
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereği İller Bankasından ve/veya yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 11.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, ayrıca konuya ilişkin olarak İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından hazırlanmış bulunan tip meclis kararının aynen kabulüne, kredi kullanma tarihinin ve süresinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, krediyle ilgili tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 04.10.2017
2017/339
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrasına göre hazırlanan ve ekte sunulan Pamukkale Belediyesi “2018 yılı Ücretler Tarifesi”nin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 04.10.2017
2017/340
Pamukkale İlçe sınırlarında bulunan mahalle muhtarlarına 2017 ve 2018 yılı içerisinde, Şehit ve Gazi yakınlarına, Belediye personeline, Belediye Meclisi üyelerine ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti ile belirlenecek sayıda basın mensubuna, 2018 yılında en fazla iki gece konaklamalı yurtiçi gezisiyapılmasına dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 04.10.2017
2017/341
Fatih Mahallesi sınırları içinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
28 04.10.2017
2017/342
Can Özel Sağlık Teşhis-Tedavi-Bakım-Eğitim Hizmetleri, Medikal, İnşaat, Taahhüt, Emlak, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; Pamukkale İlçesi, Çömleksaz Mahallesi, 331 ada, 1-2-3-4-11-12 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
29 04.10.2017
2017/343
Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 306 ada, 65, 66, 173, 174 nolu parseller ile ilgili hazırlanan plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
30 04.10.2017
2017/344
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2017 tarih ve 771 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan ve Kale Mahallelerinin Sınırları Dahilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylı imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, itiraz konusu parseller “Diri Fayların Tetiklediği İkinci (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Önlemli Alanlar” içerisinde yer aldığından, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 04.10.2017
2017/345
Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 2336 ada, 1 nolu parselde kitle belirlemesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 04.10.2017
2017/346
Muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 04.10.2017
2017/347
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3374 ada, 1 ve 12 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 04.10.2017
2017/348
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Denizli Doğal Gaz Dağıtım Projesi kapsamında Kınıklı ve Mehmetçik Mahallelerinde Bölge Regülatör İstasyonları için izin verilmesinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
35 04.10.2017
2017/349
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5026 ada, 8-9-10 nolu parsellerde kitle belirlemesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
36 04.10.2017
2017/350
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 309 ada, 204-311-312 nolu parsellerde kitle belirlemesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
37 04.10.2017
2017/351
Yerleşme bölgeleri, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine göre 4 gruba ayrılmış olup, hesaplanan otopark katılım bedelleri her grup için belirlenen oranlar üzerinden Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre hesaplanan otopark katılım bedellerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
38 04.10.2017
2017/352
Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının “01 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.