2017 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

07-11-2017
attachment
  PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI
 TOPLANTISININ 01 KASIM 2017 (1.BİRLEŞİM) VE 02 KASIM 2017
(2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.11.2017
2017/353
İmar planında Sağlık Alanında kalan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapuda İstiklal Mahallesi, M22d04a4b pafta, 6079 ada, 3 parsel nolu 522,13 m² sahalı taşınmaz üzerindeki yapılan binanın Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsisi Belediye Meclisince uygun görüldüğü takdirde, protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 01.11.2017
2017/354
Deliktaş, Fatih, Cumhuriyet, Hürriyet ve Kayıhan Mahallelerinde Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile Belirlenen Kısa Mesafeli Koruma Alanı içinde kalan bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 01.11.2017
2017/355
Denizli Belediye Meclisinin 08.09.2011 tarih ve 678 sayılı kararının iptal edilerek  18 mahalle dışındaki Pamukkale Belediye sınırlarında kalan tüm parsellerde uygulanacak bina cephe şartı ile ilgili plan hükmünün yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.11.2017
2017/356
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6137 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.11.2017
2017/357
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, 3122 nolu imar adasının kuzeyinde bulunan park alanı içinde yer alan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
6 01.11.2017
2017/358
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23A4A pafta nolu imar planında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.11.2017
2017/359
Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 2017/231 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Sayıştay Başkanlığı 2.Daire’nin görüşü doğrultusunda yapılan düzenleme ile hazırlanan Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 01.11.2017
2017/360
Pamukkale Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya, Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine kadar yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 01.11.2017
2017/361
Vicdan ŞAYAN, Kudret İNCESÖZ, Hasan İNCESÖZ, Şükran KARACAN, Şerife ÇAKAN, Emin ALTUNTAŞ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 298 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2017 tarih ve 867 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,418 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 200 ada, 1, 2, 3, 21 nolu parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 01.11.2017
2017/362
Hüseyin AKKAYA’nın; Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesi, 215 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan park alanında trafo alanının belirlenmesi ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
11 01.11.2017
2017/363
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 5 ada, 171 ve 173 nolu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,493 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 01.11.2017
2017/364
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3296 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,495 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.   
13 01.11.2017
2017/365
2018 Yılı Pamukkale Belediyesi Performans Programının oyçokluğu ile kabulü hk.
14 01.11.2017
2017/366
2018 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 260.000.000,00-TL olarak kabul edildiği hk. 
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
15 02.11.2017
2017/367
Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 901 parsel ve çevresinde imar uygulaması olmayan bölgede 1/5000 nazım hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
16 02.11.2017
2017/368
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22A23A4D – M22A23D1A pafta sınırları içinde Fatih Mahallesi, 3505 adanın batısında ve Deliktaş Mahallesi, 3013 adanın güneyindeki trafo alanı yerlerinin taşınması ile ilgili ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, yazısı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
17 02.11.2017
2017/369
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve Dokuzkavaklar Pazar Yeri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
18 02.11.2017
2017/370
İmar planında Sağlık Alanında kalan, Mülkiyeti Belediyemize ait Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapuda İstiklal Mahallesi M22d04a4b pafta, 6079 ada, 3 parsel nolu 522,13 m² sahalı taşınmaz üzerine yapılan binanın Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne 10 yıl süreyle tahsisinin yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesine dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 02.11.2017
2017/371
Pamukkale Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 2017/231 sayılı kararı ile onaylanan ve Sayıştay görüşü alınarak yeniden düzenlenen “Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği”nin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 02.11.2017
2017/372
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e, 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine kadar yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 02.11.2017
2017/373
Deliktaş, Fatih, Cumhuriyet, Hürriyet ve Kayıhan Mahallelerinde Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen Gökpınar Barajı Kısa Mesafeli Koruma Alanı içinde kalan bölgede Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliğinin İkinci Bölümünün İlkeler başlığı altında 5.maddesinin (e) bendinde ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
22 02.11.2017
2017/374
Denizli Belediye Meclisinin 08.09.2011 tarih ve 678 sayılı kararının iptal edilerek 18 mahalle dışındaki Pamukkale Belediye sınırlarında kalan tüm parsellerde uygulanacak bina cephe şartı ile ilgili plan hükmünün yeniden belirlenmesi ile ilgili plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
23 02.11.2017
2017/375
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6137 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
24 02.11.2017
2017/376
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, 3122 nolu imar adasının kuzeyinde bulunan park alanı içinde yer alan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
25 02.11.2017
2017/377
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23A4A pafta nolu imar planında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 02.11.2017
2017/378
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 200 ada, 1-2-3-21 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz, yoğunluk artışı ve emsal teşkil edici nitelik taşıması gerekçesiyle uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 02.11.2017
2017/379
Hüseyin AKKAYA’nın; Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesi, 215 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan park alanında trafo alanının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 02.11.2017
2017/380
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3296 ada,  1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 02.11.2017
2017/381
Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının “05 Aralık 2017 Salı günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.