2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

11-12-2017
attachment
  PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI ARALIK AYI
 TOPLANTISININ 05 ARALIK 2017 (1.BİRLEŞİM) VE 06 ARALIK 2017
(2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 05.12.2017
2017/382
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D09B2B pafta, 7053 ada, 24 nolu kadastral parselde bulunan park alanında trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 05.12.2017
2017/383
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22A19D3D pafta, 350 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanında trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 05.12.2017
2017/384
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/10/2016 tarih ve 1328 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 05.12.2017
2017/385
Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, 486 ada, 7 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 05.12.2017
2017/386
Kunduracı Yatağan Kardeşler Petrol, Turizm, Tekstil, Ayakkabıcılık, Gıda, Emlak, San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 5306 ada, 3 nolu parselin içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
6 05.12.2017
2017/387
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016/243 sayılı kararı ile onaylanan plan hükümlerinin revize edilmesi ile ilgili Plan Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 05.12.2017
2017/388
Şükrü KANBAKAN’ın; Pamukkale İlçesi, tapunun Fesleğen Mahallesi, 3542 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 05.12.2017
2017/389
Laodikeia Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kazısı yapılan Laodikeia Antik Kenti Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portiği Kısmi Restorasyon Projesi için yapılacak olan harcamanın %95’inin Belediye Başkanlığımız tarafından Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına ait Yönetmelik gereği Denizli Valiliğine aktarılan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payından karşılanması, ödeneğin %5’inin ise Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laodikeia Kazısı Başkanlığı ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 05.12.2017
2017/390
Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için kurulan PAKTAŞ Organizasyon Petrol Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin Meclisimizin 11/08/2014 tarihinde 2014/102 sayılı kararı ile belirlediği ihalelere katılabilmek için toplam 250.000,00-TL teminat mektubu üst limitinin 500.000,00-TL ye çıkarılması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 05.12.2017
2017/391
İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Pamukkale Örenyeri, Kocaçukur Naturel Park Rekreasyon alanında bulunan; dükkanların, otopark ve günübirlik kullanıma yönelik diğer tesislerin kiralanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ile Pamukkale Belediye Başkanlığı arasında yetki, sorumluluk ve kullanımına yönelik esas ve usullerin belirlenebilmesi için Kocaçukur Naturel Park Rekreasyon alanının bakımı, korunması, tanıtımı ve işletmesinin Belediyemize devredilmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
11 05.12.2017
2017/392
Belediyemiz birimlerinde 2018 yılında ihtiyaç duyulan geçici işçi çalıştırılması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
12 05.12.2017
2017/393
Belediyemiz faaliyet alanlarında, her türlü yükleme işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Loderin satın alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
13 05.12.2017
2017/394
Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 268-270-275 nolu imar adaları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 05.12.2017
2017/395
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında 03 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde Arsalara İlişkin Hükümler başlığının parsel büyüklükleri kısmının 6.maddesinin 3. ve 5. Bentlerine göre plan notu belirlenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 05.12.2017
2017/396
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde Turizm+Ticaret+Konut alanlarında ifraz şartının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 05.12.2017
2017/397
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında Denizli Belediye Meclisinin 11/07/2013 tarih ve 438 sayılı kararının revize edilerek yeniden belirlenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 05.12.2017
2017/398
Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 05.12.2017
2017/399
Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi, 7610 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 05.12.2017
2017/400
Şaban SALUK ve Fahri KÖROĞLU’nun; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 278 ada, 87 ve 88 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
20 05.12.2017
2017/401
Fayıma İYİCE Vekili Serkan ÖZDEN’in; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5003 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.    
21 05.12.2017
2017/402
İbrahim ÇAKIR’ın; Pamukkale İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 2028 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
22 06.12.2017
2017/403
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 5 ada, 171 ve 173 nolu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,493 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
23 06.12.2017
2017/404
Belediyemizde çalışmakta olan ve 2018 yılında da çalıştırılması düşünülen 1 adet geçici işçinin, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla 2018 yılı için 1 Adam/12 Ay geçici işçi vize edilmesinin uygun görüldüğüne dair  İdari ve Diğer İşler Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
24 06.12.2017
2017/405
Belediyemiz faaliyet alanlarında, her türlü yükleme işlemlerinde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Loder’in satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
25 06.12.2017
2017/406
Laodikeia Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kazısı yapılan Laodikeia Antik Kenti Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portiği Kısmi Restorasyon Projesi için yapılacak olan harcamanın %95’inin Belediye Başkanlığımız tarafından Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına ait Yönetmelik gereği Denizli Valiliğine aktarılan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait katkı payından karşılanması, ödeneğin %5’inin ise Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laodikeia Kazısı Başkanlığı ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
26 06.12.2017
2017/407
Pamukkale Örenyeri, Kocaçukur Naturel Park Rekreasyon alanında bulunan; dükkanların, otopark ve günübirlik kullanıma yönelik diğer tesislerin kiralanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ile Pamukkale Belediye Başkanlığı arasında yetki, sorumluluk, kullanımına yönelik esas ve usullerin belirlenebilmesi ve 2005 yılından 01 Nisan 2014 yılına kadar alacağımız olan müze giriş ücret payımız için ödenecek olan kira bedeli karşılığında sulh yapılarak mahsuplaşmaya, kira yılları belirlemeye ve protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 06.12.2017
2017/408
PAKTAŞ Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin Belediye Meclisinin 11/08/2014 tarih ve 2014/102 sayılı kararı ile belirlediği ihalelere katılabilmek için toplam 250.000,00-TL teminat mektubu üst limitinin 500.000,00-TL’ye çıkarılmasının  uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
28 06.12.2017
2017/409
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.10.2016 tarih ve 1328 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan bölge ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
29 06.12.2017
2017/410
Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, 486 ada, 7 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
30 06.12.2017
2017/411
Pamukkale Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 2016/243 sayılı kararı ile onaylanan plan hükmünün revize edilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
31 06.12.2017
2017/412
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde Ticaret+Turizm+Konut alanlarında ifraz şartının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun  görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
32 06.12.2017
2017/413
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy-Gölemezli Kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında 03 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde Arsalara İlişkin Hükümler başlığının parsel büyüklükleri kısmının  6.maddesinin 3. ve 5. bentleri ile ilgili hazırlanan ekli plan hükmü ve plan açıklama raporunun uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 06.12.2017
2017/414
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy-Gölemezli kesimi hariç belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında Denizli Belediye Meclisinin 11/07/2013 tarih ve 438 sayılı kararı revize edilerek plan hükmünün yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli plan hükmünün uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 06.12.2017
2017/415
Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 06.12.2017
2017/416
Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi, 7610 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 06.12.2017
2017/417
İbrahim ÇAKIR’ın; Pamukkale İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 2028 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
37 06.12.2017
2017/418
Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının “03 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.