2018 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

21-02-2018
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MART AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi    :  01 Mart 2018

       Gün ve Saati       :   Perşembe - 17.00

K   O   N   U   L   A   R :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan ve Pamukkale Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/339 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi 2018 yılı Ücretler Tarifesine “Kültür İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Hariç)” bölümüne “Yarışmalara Katılım Ücreti” tarifesinin eklenmesi ve ücretinin de 50,00-TL (KDV Dahil) olarak belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.02.2018 tarih ve 863 sayılı yazısı,

 2-    Belediyemizce; sosyal belediyecilik faaliyetlerini artırmak, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, amatör spor dallarında mücadele eden sporcu ve kulüplere destek sağlamak, yerel spor dallarına olan izleyici sayısını arttırmak ve kentte spor bilincinin ve kültürünün gelişimini sağlamak amacıyla 4-5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde II. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup, bu kapsamda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Pamukkale Yarı Maratonunda ödül kategori ve detayları Ödül Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen ve ekli listede sunulan para ödüllerinin verilmesi, bununla ilgili giderin Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanması, II. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları ile ilgili görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yapılacak olan ortak hizmetler, gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi hususlarında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 13, 14, 15, 59, 60, 75 inci maddelerindeki hükümlere istinaden karar alınması hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün 21.02.2018 tarih ve 70 sayılı yazısı,

 3-    Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 693 adada bulunan muhtelif parsellerle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2018 tarih ve 1349 sayılı yazısı,

 4-  BALRES Elektrik Üretim A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, 202 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2018 tarih ve 1350 sayılı yazısı,

 5-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                             21/02/2018 

                                                                                                                     Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                        Belediye Başkanı