Taşeron Personellerin İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Sonuçları

28-03-2018
attachment

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. üncü maddesi kapsamında işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları geçerli olan ve 19-22.03.2018 tarihleri arasında yapılan yazılı-sözlü ve uygulamalı sınavlara giren personellerin sınav sonuçlarını gösterir liste ekte yayınlanmıştır.

 

            Sınav sonuçları personellere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 

 

            Başarılı olan adayların işçi statüsüne geçirilmesi işlemleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” Tebliğinin 32.maddesinin 3.fıkrası ve 41.maddesi uyarınca değerlendirilmelerinden sonra yapılacak ve duyurulacaktır.

 

            Bu değerlendirme aşamasında;

 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idareye veya idarenin şirketine karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye veya idarenin şirketine ibraz etmek,

Maddesi gereğince ilgili evrakların idaremize teslim edilmesi gerekmektedir. HERHANGİ BİR DAVASI BULUNMAYANLARIN BU EVRAKLARI GETİRMESİNE GEREK YOKTUR.

 

Geçici 24. madde gereği hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin işçi statüsüne geçişi için sınava giren adaylarımıza duyurulur.

19.03.2018 Sınav Sonucu(Büro Hizmetleri ve Güvenlik Personelleri)

20.03.2018 Sınav Sonucu Katı Atık Toplama ve Cadde Süpürme Personelleri-Şafak Temizlik)

21.03.2018 Sınav Sonucu (İlaçlama,Çöp Torb.Dağ.,Temizlik)

21.03.2018 Sınav Sonucu Park ve Bahçe Hizm.Alsancak Yapı Peyzaj)

22.03.2018 Sınav Sonucu Şoförler ve Beden İşçileri