2018 yılı nisan ayı toplantı gündem ilanı

30-03-2018
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

NİSAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi :   03 Nisan 2018

       Gün ve Saati      :   Salı - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2017 yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.03.2018 tarih ve 1300 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 503 ve 2331 nolu parsellerde imar hattının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 2337 sayılı yazısı,

 

3-    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 257 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 2338 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi 246 ada, 5-6-7 nolu parsellerde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2017 tarih ve 1334 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 2339 sayılı yazısı,

 

5-    BALRES Elektrik Üretim A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Koyunaliler Mahallesi 592 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 2340 sayılı yazısı,

 

6-    Süleyman KORUCU adına Vekaleten Muzaffer KORUCU’nun; Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 2341 sayılı yazısı,

 

7-    Murat Mehmet SARIKAYA, Tülay GÜLER ve Sultan SARIKAYA ile Huriye ÖZSOY adına Vekaleten Hatice ÜSTÜNER ile Mehmet SARIKAYA’nın; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 3601 ada, 1-2-3-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 2342 sayılı yazısı,

 

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi 215 ada, 90 ve 91 nolu parsellerde kitle düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 2343 sayılı yazısı,

 

9-    Belediyemizin 04.01.2018 tarih ve 2018/54 sayılı Meclis kararı ile üye olduğu Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) nin 29 Mayıs – 02 Haziran 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın Galaalti kentinde düzenleyeceği Genel Kurul ve Çalışma programına, Belediyemiz de üye kuruluş olarak katılım gösterecek olup, Belediyemiz adına söz konusu toplantıya katılmak üzere Belediye Başkanınca belirlenecek heyetin, yolluk, ulaşım ve konaklama masraflarının Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden karşılanması ve heyetteki kişilerin görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğünün 30.03.2018 tarih ve 85 sayılı yazısı,

 

10-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 Encümen Üyesinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2018 tarih ve 51 sayılı yazısı,

 

11-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden Meclis İhtisas Komisyonlarının teşkili ve Üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2018 tarih ve 52 sayılı yazısı,

 

12-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2017 yılı Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması,

 

13-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                  30/03/2018

 

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı