2018 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

27-04-2018
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    02 Mayıs 2018

       Gün ve Saati       :    Çarşamba - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 2016/114 sayılı kararı ile yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan Vekilliğine seçilen Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin 26.04.2018 tarihinde Belediye Meclisi Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla Meclis 1.Başkan Vekilinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 71 sayılı yazısı,

 

2-    Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve 2018/75 sayılı kararı ile Yedek Divan Katipliğine seçilen Aysun TONEL KARAASLAN’ın 26.04.2018 tarihinde Belediye Meclisi Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 1 Yedek Katip Üyenin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 72 sayılı yazısı,

 

3-    Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 2018/139 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Meclis İhtisas Komisyonlarından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Aysun TONEL KARAASLAN’ın 26.04.2018 tarihinde Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 73 sayılı yazısı,

 

4-    Belediyemize ait 2017 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince düzenlenen Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2017 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve 1903 sayılı yazısı,

 

5-    Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/62 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2018 tarih ve 236 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi Şehit Numan Konakçı Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İstiklal Caddesi arasında kalan imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,536 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 3140 sayılı yazısı,

 

6-    Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/409 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2018 tarih ve 259 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi Köyiçi mevkii ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 3141 sayılı yazısı,

 

7-    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 154 ada, 5 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 3142 sayılı yazısı,

 

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla muhtelif parsellerde kitlelerin ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 3143 sayılı yazısı,

 

9-    Hasan KASAPOĞLU’nun; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 15L-I pafta, 1887 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 3163 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 167 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 215 ada, 90 ve 91 nolu parsellerde kitle düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

12-  Ali KURT’un; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 112 ada, 5 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

13-  İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in ve Göker Cami Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mevlüt SÖNMEZ’in; Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3A-M22A23D3D pafta, 5711 ada, 7 ve 15 nolu parsellerinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

14-  Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda Mehmetçik Mahallesi, 130 ada, 3 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  BALRES Elektrik Üretim A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Koyunaliler Mahallesi, 592 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

16-  Süleyman KORUCU adına vekaleten Muzaffer KORUCU’nun; Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

17-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                              27/04/2018

 

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı