2018 yılı Temmuz ayı Meclis Gündemi

29-06-2018
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    03 Temmuz 2018

       Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı; Mülkiyeti Belediyemize ait Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesinde bulunan 6 pafta, 559 parsel nolu 199,00 m² sahalı taşınmazın kullanım haklarının Uzunpınar Jandarma Karakol Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli-Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına devredilmesini talep etmekte olup, bahse konu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli-Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilip edilmeyeceği, tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.06.2018 tarih ve 498 sayılı yazısı,

2-    2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 ve 16.maddelerinde düzenlenen İlan ve Reklam Vergisi, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Kanunun mükerrer 44.maddesinde düzenlenen Çevre Temizlik Vergisi ise her yıl Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmekte ve emlak vergisinin taksit dönemleri içinde (birinci taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında, ikinci taksit Kasım ayında) ödenmektedir. Yıllık beyan edilen ilan ve reklam vergisinin ödeme döneminin, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi ödeme dönemiyle birleştirilmesinin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yazısı ile Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunca (YOİKK), ülkemizi 190 ülkenin yer aldığı İş Yapma Kolaylığı Endeksinde iyi bir noktaya taşıyacağı, vatandaşlarımızın belediyelere ayrı ayrı zamanlarda gitmesinin önüne geçilerek iş ve zaman kaybını önleyeceği ve ülke genelinde standart bir uygulama sağlayacağı düşüncesiyle, bu konunun büyük önem arz ettiği belirtilmekte olup, işyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.06.2018 tarih ve 2847 sayılı yazısı,

3-    Ömer KADIOĞLU’nun; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/03/2018 tarih ve 2018/117 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/03/2018 tarih ve 347 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 21 ada, 3-4-7-8-17-18-19-20-21-22-23-28 nolu parsellerde kitle belirlemesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,551 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4629 sayılı yazısı,

4-    Süleyman KORUCU’nun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, tapunun 17K - II pafta, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4630 sayılı yazısı,

5-    Yunusemre Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6135 ada, 3 nolu parselde Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4632 sayılı yazısı,

 

6-    Kudret GÜNGÖR’ün; Deliktaş Mahallesi, 2974 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4633 sayılı yazısı,

7-    Mustafa KORKMAZ ve Elif KORKMAZ’ın; Dokuzkavaklar Mahallesi, 5013 ada, 2 ve 5 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4634 sayılı yazısı,

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2018 tarih ve 457 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4635 sayılı yazısı,

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı – Eldenizli Mahalleleri ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4662 sayılı yazısı,

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7075 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4663 sayılı yazısı,

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22A18D3A - M22A18D4B pafta, 503-2331-464-2292-514-513-512 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4664 sayılı yazısı,

12-  Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesi (b) fıkrasında belirtilen hesap yöntemine uygun birim Otopark Bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi gerekmekte olup, 2018 yılı Birim Otopark Bedeli ve Yerleşme Bölgesi Gruplarının belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 4665 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

13-  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile koruma alanı sınırları dışına çıkarılan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesinde muhtelif parsellerde kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

14-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla muhtelif parsellerde kitlelerin ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                                29/06/2018

 

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı