Ambalaj Atığı İhale İlanı

07-05-2019
attachment

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 24(yirmidört) aylığına verilmesi ihalesi, 23.05.2019 Perşembe günü saat 10:00’da Pamukkale Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İdarenin:

 1. Adresi : İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No : 234 20020 Pamukkale/ DENİZLİ
 2. Telefon ve Faks: 0 (258) 296 96 96  ve 0 (258) 211 73 00
 3. Elektronik Posta Adresi: temizlikisleri@pamukkale.bel.tr
 4. İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : Pamukkale Belediyesi Resmi Web Sitesi
 5. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
 6. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten ve yer teslimi yapıldıktan sonra 01.06.2019 tarihinde işe başlanacaktır.

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Geçici Teminat Makbuzu
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 8. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 9. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 10. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 11. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 12. Pamukkale Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. İhale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.)
 13. İhaleye katılacakların Pamukkale Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 14. Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
 15. 2886 Sayılı İhale Yasası’nın 29’ncu maddesine istinaden; İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR