2019 YILI EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

30-09-2019
attachment

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    04 Ekim 2019

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan 2020 Yılı Performans Programı Taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2019 tarih ve 3298 sayılı yazısı,

 

2-    Pamukkale Belediye Encümeninin 18.09.2019 tarih ve 702 sayılı kararı ile 230.000.000,00-TL olarak uygun görülen 2020 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.-28.-29.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2019 tarih ve 3299 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2020 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretlerine ilişkin 2020 Yılı Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 3260 sayılı yazısı,

 

4-    5393 sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ile C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde, Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı, 10.06.2014 tarih ve 2014/58 sayılı kararları ile kurulan Birim Müdürlüklerinden Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) fıkrası gereğince değişen şartlar göz önüne alınarak revize edilip düzenlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.09.2019 tarih ve 1200 sayılı yazısı,

 

5-    İlçemiz sınırları içerisinde plansız alanda bulunan, Karakurt Mahallesi, 205 parsel nolu 595.100,00 m² sahalı Kamu Orta Malı olan mera vasıflı taşınmazın 59.558,00 m²’lik bölümünde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bakım-onarım tesisi ve temizlik araçları için park alanı ile ambalaj atığı toplama ve geri dönüşüm tesisi yapılması ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyacını karşılayacak basit sistem tünellerle bitki yetiştirme alanı yapılması planlandığından, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından söz konusu parselin tahsis amacı değişikliğinin yapılabilmesi için taşınmaz üzerine yapılacak olan tesislerin kamu yatırımı olduğuna dair karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.09.2019 tarih ve 774 sayılı yazısı,

 

6-    Pamukkale İlçe sınırları içerisinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve Pamukkale Belediye Başkanlığının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, revizyonu ve değişikliklerini onama yetkisinin bulunduğu alanlar içerisinde plan hükümleri ile değişen kanun ve yönetmeliklere atıfta bulunulması nedeniyle imar durumu verilmesi aşamasında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, genel plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2019 tarih ve 6388 sayılı yazısı,

 

7-    Denizli İdare Mahkemesinin 08/02/2018 tarih ve 2017/986 E., 2018/131 sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 4973 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2019 tarih ve 6389 sayılı yazısı,

 

8-    ELSAN Elektrik Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin, Bağbaşı Mahallesi, 530 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2019 tarih ve 6390 sayılı yazısı,

 

9-    Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 21. Bölge Müdürlüğünün 380 KV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 Enerji İletim Hattı ile ilgili olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2019 tarih ve 6391 sayılı yazısı,

 

10-  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3321 adanın güneyinde kalan park alanı içerisindeki trafo alanının aynı park içerisinde başka bir yere taşınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2019 tarih ve 6392 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

11-  İlke Çelik Metal San. ve Tic. A.Ş ve Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş’nin Akhan Mahallesi, 277 ada, 14 nolu parsel ve 285 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

12-  Denizli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 6693 ada, 4 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

13-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                   30/09/2019

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                               Belediye Başkanı