2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-07-2019

2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ

05 TEMMUZ 2019 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 05.07.2019
2019/103
Belediyemiz sınırları içerisinde açılan ve çevredekilerin huzur ve esenliği konusunda çok fazla şikâyet alınan masaj salonlarının denetim altına alınması ve ruhsatlandırılması için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken onaylı mimari projede masaj salonu olmayan ve amacına uygun yapı kullanma izin belgesi alınmamış işyerlerine çalışma ruhsatı düzenlenmemesine, ruhsatı olanların da devir işlemine izin verilmemesi konusunda verilen önergenin kabulü hk.
2 05.07.2019
2019/104
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2019-2020 eğitim öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
3 05.07.2019
2019/105
Pınarkent Mahallesinin Kuzeydoğusunda imar uygulaması tamamlanmış sanayi, imalathane ve ticaret alanlarının bulunduğu bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 05.07.2019
2019/106
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, tapunun M22a.18c.19d pafta, 251 ve 252 nolu parselleri kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına yönelik Denizli İl Toprak Koruma Kurulunun kararı ile tarım dışı amaçla kullanımı uygun görüldüğünden, imar planı yapılması ve Kamu Yararı Belgesi alınmak üzere dosyanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
5 05.07.2019
2019/107
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, tapunun M22a.19d.4c ve M22a.19d.4d pafta, 39, 64, 65, 66, 619, 622 ve 676 nolu parselleri kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına yönelik Denizli İl Toprak Koruma Kurulunun kararı ile tarım dışı amaçla kullanımı uygun görüldüğünden, imar planı yapılması ve Kamu Yararı Belgesi alınmak üzere dosyanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
6 05.07.2019
2019/108
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7060 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde kalan Park Alanı içerisindeki Trafo Alanının başka bir alana taşınması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
7 05.07.2019
2019/109
Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının “02 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.