Basın Yayın ve Halkla İlişikler Müdürlüğü

(1) Belediyemizin misyon ve vizyonu ile amaç ve hedefleri doğrultusunda iç ve dış iletişim çalışmalarını yönetmek, yazılı ve görsel basın ilişkilerini takip etmek, paydaşlar arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak; sosyal sorumluluk faaliyetlerini ve hizmetlerini verimli bir şekilde yürütmek,

(2) Belediyenin stratejik amaçları, prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek,

(3) Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve halka duyurmak,

(4) Halkla ilişkilerde yüz yüze iletişim ve Radyo-TV-İnternet kanallarını kullanarak etkili ve doğru iletişimi sağlamak,

(5) İnternet ortamında Başkan’ın ve Belediyenin sosyal medya hesaplarını yönetmek, kontrol ve takip etmek,

(6) Basında ve sosyal medya mecralarında belediye, ilçe ve Başkanla ilgili çıkan haberlerin takibini yapmak,

(7) Belediye faaliyetlerinin organizasyonları ve belediyenin kültürel yayınlarının her türlü tasarım ve kurgusunu yapılması çalışmalarını yürütmek,

(8) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanmasına dair esas ve usuller gereği müdürlük bünyesinde Bilgi Edinme Masası kurarak, gelen dilekçe ve elektronik postalara cevap vermek ve başvuruları sonuçlandırmak,

(9) Belediyenin tüm birimlerinin duyurulması istenen faaliyetlerini iletişim kanalları ile halka duyurmak,

(10) Belediyenin kurumsal kimliğinin toplumla paylaşılmasını sağlamak,

(11) Belediyenin faaliyetlerini takip etmek, bunlar arasında haber niteliği taşıyanları ilgili medya kuruluşlarına ulaştırmak ve iletişimi sağlamak,

(12) İlçeye ve belediyeye ait haberlerin yer aldığı Pamukkale Haber Bülteni’nin yayımlanması için gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını takip etmek ve yayın kurulunda yer almak,

(13) Belediye ana portalı (www.pamukkale.bel.tr) ve belediyeye bağlı tüm web sitelerin yönetimini, içerik oluşturulmasını ve takibini sağlamak,

(14) Vatandaşlardan gelen (telefon ve internet)  istek, öneri ve şikâyetleri kayıt altına alarak ilgili birimlere iletmek, birimlerden gelen cevapları, telefon veya e-mail yolu ile vatandaşa bildirmek,

(15) Belediyenin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini almak, istek ve şikâyetlerine cevap vermek,

(16) Belediyenin ulusal gün ve bayramlarda yapılan organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla ile ilgili Müdürlükle koordineli olarak çalışmalar yapmak,

(17) Belediye organizasyonlarının baştan sona takibini yapmak,

(18)Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri, plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

(19) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilecek mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,

(20) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Özay VERME

Müdür V.