Fen İşleri Müdürlüğü

(1) Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Birim bütçesini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

(3) Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlar ve onaya sunar.

(4) Belediye Meclisi Belediye Encümenin 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygular.

(5) Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili Makamlara sunulmasını sağlar.

(6) Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan Teknik Personelin İş Bitirme, İş Deneyim ve İş Yönetme Belgelerini tanzim eder.

(7) Birim performans programını hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

(8) Birim faaliyet raporunu hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

(9) Mali Hizmetler Müdürlüğüne özellikle muhammen bedel tespiti ve harçlarla ilgili teknik destek verir.

(10) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının ve mevcut tesislerin yapım, onarım ve hizmet ihalelerine ait proje, şartname ve protokolleri hazırlar, ihalelerini gerçekleştirir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunar.

(11) Bu tesislerin yapımını gerçekleştirir ve denetler, bakım ve onarımlarını yapar.

(12) Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik edip, ödeme evrakını ilgili Müdürlüğe iletir, geçici ve kesin tutanakları tanzim eder.

(13) İhale işlerini ve ihaleye verilen işlerin kontrolünün yapılmasını, geçici kabul, kesin kabul ve denetleme işlerinin yapılmasını sağlar.

(14) Arazide yerinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatları yerinde tetkik ederek şikâyetlerin çözümünü için gerekli mercilere iletilmesini sağlar.

(15) Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri ve gerekli araştırmaları, ön incelemeler yaptırarak idareye sunar, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlar.

(16) Belediye sorumluluk alanındaki Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Hayvan Hastanesi, Muhtarlık Binalarının ve başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapar veya yaptırır.

(17) Pamukkale İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların imar planına uygun olarak tespit edilmesini ve yapılmasını sağlar.

(18) İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun yapılmasını temin eder, planlardaki eksiklik ve maddi hataların tespiti halinde ilgili müdürlükleri bilgilendirir.

(19) Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım, yaya yolları düzenlemeleri yapar ve teknik açıdan uygun görülen yerlerde bisiklet yolları düzenlemeleri yapıp uygular.

(20) Pamukkale İlçe Belediye sınırları içindeki yeni yapılan yolları asfaltlar, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütür.

(21) Belediye sorumluluk alanı içindeki yollarda trafik düzenlemelerini (levhalandırma, yol çizgisi vb. ) gerçekleştirir.

(22) Muhtemel kötü hava şartları, kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele eder.

(23) 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar Plan, İmar Kanunu ve Ruhsat ile eklerine aykırı yapıların ilgili birim tarafından yasal iş ve işlemleri sonuçlandırıldıktan ve Fen İşleri Müdürlüğüne intikal ettikten sonra inşaat yıkımları yapar veya yaptırır.

(24) Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlar.

(25) Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, iş makinesi ve yedek parçalarını, yol, üstyapı imalat malzemelerini alır, bakım ve depolamalarını yapar, gerektiğinde kullanır, mevcut araç ve iş makinelerini çalışır halde bulundurur.

(26) Araçların bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmalinin yapılmasını sağlamak amacıyla Destek Hizmetler Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışır.

Cengiz AKÇAM

Müdür