Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

(1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Pamukkale Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirir.

            (2) Stratejik plan ve performans programı detaylarına sadık kalarak hazırlanan sportif faaliyetleri, belirlenen plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

            (3) Amatör spor kulüpleri ile koordine sağlayarak ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

            (3) Spor ile ilgili panel, konferans, seminer ve söyleşi düzenlemek.

            (4) Kent halkının spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımının sağlanması için gerekli projeleri üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek.

            (5) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, Spor Adamlarına (Teknik Yöneticilere, Antrenörlere, Masörlere, Fizyoterapistlere ve Sporculara) Belediye Meclisi kararıyla ödül vermek.

            (6) Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak.

            (7) Belediyemiz spor saha ve tesislerinin onarımını yapmak, tesislerin devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetin takvimini düzenlemek.

            (8) Önemli gün ve haftalar kapsamında kentte sportif etkinliklerin planlamasını yapmak ve katılımın sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak.

            (9) Ulusal ve uluslararası spor etkinlikleri planlamak ve düzenlemek, paydaşlar ile ilişkileri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

            (10) Kent halkını sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek ve bu kapsamda spor yapmalarını sağlamak için gerekli planlamaları ve düzenlemeleri yapmak.

            (11) Mahalleler arası, kurum ve kuruluşlar arası, belediye birimleri arası spor etkinlikleri düzenlemek.

            (12) Tüm yıl boyunca, aylık dönemler halinde spor okullarını düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak.

            (13) Gençlere yönelik dergi, kitap, afiş, broşür ve eğitim materyalleri gibi ürünlerin; tasarım, baskı, temin ve dağıtım işlerini yapmak.

            (14) Gençler için kamp ve gezi hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak.

            (15) Gençlikle alakalı projeler üretmek, Pamukkale gençliğinin her anlamda sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmek için etkinlikler düzenlemek.

            (16) 5393 sayılı Belediye Kanunun 76’ncı maddesi uyarınca Kent Konseyi ile ilgili her türlü düzenleme ve faaliyetleri yapmak.

Yusuf EMEKSİZ

Müdür V.