Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Yönetmeliği Duyuru İlanı

image

15-01-2024

Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Yönetmeliği Duyuru İlanı

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 Tapunun Denizli ili Pamukkale Uçancıbaşı Mahallesi 215 ada 50, 53, 73, 74, 75, 90, 91, 94, 96, 109, 110, 121, 122 nolu parseller ve Denizli ili Pamukkale İlçesi Topraklık Mahallesi 278 ada 55, 56, 68, 86, 87, 88, 90, 214, 219, 220 nolu parseller ve 279 ada 67, 198, 200 nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsayacak şekilde Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre düzenleme sınırının geçirilmesi, aynı yönetmeliğin 25. Maddesine göre ada dağıtımların ve parselasyon planın onaylanıp askıya çıkartılması için 13/09/2023 tarih 546 sayılı Pamukkale Belediyesi'nin encümen kararı ile kabul edilmiş, 5216 sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu'nun 7 nci maddesinin (b) bendine göre, Denizli Büyük Şehir Belediyesi'nin 09/11/2023 tarih 713 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır. Parselasyon planları aynı kanunun 19. maddesine istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda 15/01/2023 tarihinde askıya çıkartılacak olup, 14/02/2023 tarihinde askıdan indirilecektir. Bir aylık askı müddeti içinde bu imar uygulamasına karşı Belediye Başkanlığına itiraz edilebilir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesine istinaden sahip ve ilgililere tebliğ olunur.

Ayrıca 22 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan arazi ve arsa düzenlenmeleri hakkında yönetmeliğin 4. Bölüm Madde 26 (1) Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır. denildiğinden, Pamukkale Belediyesi internet sitesinden, Pamukkale Belediyesi askı panosundan parsel sahip ve ilgililere tebliğ olur.
       

Haber Görselleri