Hukuk İşleri Müdürlüğü

(1) Pamukkale Belediyesi kamu tüzel  kişiliğinin,  tüm hukuksal sorunlarına  yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içinde çözümler getirmekle görevlidir.

(2) Belediye Başkanı adına, tüm yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde Hukuk İşleri Müdürü,  avukatlar vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,

(3) İcra işlemlerini yürütmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunmak ve davaları sonuçlandırmak.

(4) Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletmek, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirmek.

 (5) Başkanlık Makamı ve belediye müdürlükleri ile belediye bağlı müesseselerin çözemedikleri veya tereddüde düştükleri hukuki, mali, cezai, sonuç doğuracak işlemler hakkında müdürlüklerce, başkanlık onaylı, talep edilmesi halinde,  hukuki görüş belirtmek

 (6) Açılmış ve açılacak olan davalarda ilgili olarak belediye birimlerinden bilgi ve belgeleri talep etmek, işbu bilgi ve belgeler ışığında sav ve savunmalar hazırlamak tüm yargı yerlerince verilen kararları ilgili birimlere göndermek

(7) Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

(8) Belediyenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkanlık Makamına sunmak.

(9) Belediyenin, müdürlükleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek yardımcı olmak.

(10)  Müdürlük işleri ile ilgili tahakkukları düzenlemek, ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans kredi sarf işlemlerinin yürütmek.

(11) Davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde belediyeyi temsil etmek, belediye başkanının vekili sıfatıyla belediye hak ve menfaatlerinin korunması için tüm iş ve işlemleri yapmak, dava açmak, açılan davalarda hazır bulunmak.

(12 )   Belediyenin ulusal ve uluslararası kurum veya dernekler vasıtası ile almış olduğu kalite yönetim standardının gereklerine uygun sistem oluşturmak ve uygulamak.

(13) Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak.

(14) Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(15) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Hukuk İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak

Serdar Selman Savran

Müdür