İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

 • İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Pamukkale Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir,
 • İlçe sınırları içerisinde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasını kapsayan sıfır atık yönetim sistemini kurmak,
 • İlçe halkının çevre duyarlılığını arttıracak, sıfır atık yönetim sistemi, iklim değişikliği vb. konularda eğitim programları, seminer, etkinlik ve projeler düzenlemek; bu amaca uygun ilan, pankart, broşür gibi çalışmalarla desteklemek,
 • İlçe genelinde geri kazanımı mümkün atıkların toplanması amacıyla en az ikili toplamaya uygun sıfır atık toplama ekipmanları ihtiyacını ve yerleştirilecek noktaları belirlemek ve karşılamak,
 • Ambalaj atık, atık pil, bitkisel atık yağ, atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık cam, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaç vb. ilçe sınırları içinde her türlü geri kazanılabilir atıkların mevzuata uygun olarak kaynağında ayrı toplanmasını, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak veya bakanlıkça lisanslı firmalar vasıtasıyla sağlatmak,
 • Çevre kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirmek,
 • Ekolojiye duyarlı yaşam ve yapılaşma bilincinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konusunda kurumsal ve ilçe ölçeğinde her türlü faaliyetin sürdürülmesini sağlamak.

 

Müdürlüğe bağlı şefliklerin görevleri 

 1. a) İdari İşler Şefliğinin görevleri

 

 • Direkt olarak Müdür’e bağlıdır görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten birim müdürüne karşı sorumludur.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ve görev alanıyla ilgili mevzuat ve diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
 • İç ve dış yazışmaları yapmak, birimine gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak, kaydetmek ve amirine vermek,
 • Hizmet akitlerini düzenlemek, işçi puantajları ve maaşların kontrolünü yapmak,
 • Avans açma ve kapama işlemlerini yapmak,
 • Müdürlüğün ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini talep etmek, fotokopi ve faks işlemlerini yürütmek,
 • Hak ediş işlemleriyle alakalı amirinin belirleyeceği diğer görevleri yerine getirmek,
 • Müdürlüğe gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesini yapmak ve çözülmesini sağlamak,
 • İhale işlemlerini takip etmek, ihaleye verilerek yapılan işlemleri ile ilgili ihale dosyalarının ve hak edişlerin takip edilmesini sağlamak, kendisine gelen bilgiler çerçevesinde şartnameye aykırı olmamak kaydıyla taşeron firmaya cezai müeyyide uygulanması için gerekli işlemleri yapmak,

(10) Kalite yönetim sistemi olarak ISO 9001:2015 sistemi çalışmaları kapsamında  müdürlüğün çalışmalarının takibi ve bu kapsamda oluşturulacak dokümanların hazırlanması, revizyon işlemlerini yürütmek, eğitim, toplantı ve denetimlere katılmak,

(11)  Birimince yürütülen çalışmalarla ilgili olarak faaliyet raporlarını hazırlamak ve amirine sunmak,

(12)  Müdürlükten ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.

(13) Kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmek.

(14) Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ile ilgili defter ve kayıt cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulup muhafaza edilmesini sağlamak.

(15)   Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

(16)   Kendisine direkt bağlı bulunan memurların çalışmasına nezaret etmek.

 

 1. b) Sıfır Atık ve Şefliğinin görevleri

MADDE 9

 • Direkt olarak Müdür’e bağlıdırGörev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile ilgili mevzuat ve diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
 • Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafının sağlanması için denetimler yapmak, mevcut kanun ve yönetmelik doğrultusunda ilgili makamlar ve Müdürlükler arası koordinasyon ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,
 • Atık oluşumunun önlenmesi için israfı önlemeye yönelik teşvik edici çalışmalarda bulunmak, kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına, altyapıyı geliştirmeye yönelik faaliyette bulunmak,
 • Atık getirme merkezlerinde biriktirilen atıkları ilgili mevzuatlara göre bertaraf etmek,
 • Organik nitelikli atıkların İlgili Müdürlükler tarafından toplanması veya toplatılması, kompost tesisine gönderilmesini sağlamak,
 • Belediyenin mevcut atık yönetim hizmetleri ile belediye sınırlarında herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayan kişilerin faaliyetlerini değerlendirerek yerel ölçekli yapılabilecek uygulamalar için belediye meclisine önerilerde bulunmak.
 • Mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik program ve politikalarını belirleyerek bu hususları stratejik planlarına ve bütçelerine yansıtmak,
 • Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak, çeşitli kampanyalar, sosyal projeler düzenleyerek halkın çevre ve geri dönüşüm konusundaki duyarlılığını ve katılımını arttırmak,
 • Sıfır Atık Bilgi Sistemi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan uygulama planı çerçevesinde ilçe genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak,
 • Atık pillerin, "Atık Pil ve "Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları desteklemek,
 • Elektronik Atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 • Atık araç lastiklerinin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği “ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile ilgili mevzuat ve diğer mevzuatın verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütmek,
 • Kendisine direkt bağlı bulunan personellerin çalışmasına nezaret etmek,
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

 

c)İklim Değişikliği Şefliğinin Görevleri

MADDE 10

 • Yerelde iklim değişikliği ile mücadele yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve hazırlatmak,
 • İklim değişikliğine uyum politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Yerelde iklim değişikliği azaltım ve iklim değişikliği uyum planlarını hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Sera gazı emisyon envanterinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapar ya da yaptırır, projeler geliştirir, gerekli koordinasyonu sağlar,
 • İklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında yapılan çalışmaların görünürlüğünü artırmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirilmek ve farkındalıklar yaratmak amacıyla çeşitli sosyal medya mecraları aracılığı ile yayımını sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Belediyenin enerji tüketim fazlalığı olan birimleri tespit ederek gerekli tasarruf önlemlerinin alınmasını sağlamak,
 • Belediyenin enerji alanında diğer kurumlara olan sorumluluklarının yerine getirmesini sağlamak,
 • Belediye bünyesinde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklı cihaz, sistem ve araçlarının çalışması konusunda sürekliliği sağlamak,
 • İklim değişikliğinin etkilerine karşı kenti dirençli hale getirmeye yönelik projeler geliştirir ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak,
 • Mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda; paydaş kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve kapasite geliştirmeye yönelik işbirliği yapmak, bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler, fuar, kongre, konferans, çalıştay, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak ya da yaptırmak, bu sayılan konularda ulusal ve uluslararası başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek çalışmalara katılım sağlamak.

Abdullah SEVİNÇLİ

Müdür