Park ve Bahçeler Müdürlüğü

(1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

(4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

(5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

(6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

(7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

(8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

(9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

(11) Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak

(12) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle mutat bilgilendirme ve danışma toplantıları düzenlemek, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısını bilgilendirmek.

(13) Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini almak ve sağlık kontrollerini yaptırmak

(14) İdari Şef ve Teknik Büro Şefinin görev alanlarını tespit etmek ve uygulamalarını takip etmek.

(15) Teknik Büro Şefi ile birlikte Teknik Elemanların görevlerini tespit ve tayin etmek

(16) Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibini yapmak

(17) Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

(18) Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hak edişlerinin tanziminin sağlanması ve tahakkuklarının yapılması

(19) Büyükşehir Belediyesi ile 3030 sayılı yasa gereği yapılması gereken hizmetler için koordinasyon kurmak, yazışmalar yapmak ve takip etmek.

(20) Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların bakımı ve onarımları için yıllık ve aylık programlar yapmak ve uygulamak.

(21) Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak.

(22) Müteahhitlerin iş bitirme belgelerini hazırlatmak.

(23) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri Meclise ve Encümene sunmak.

(24) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında yeşil alan olarak ayrılan muhtelif alanlara park yapmak (her türlü yapım ve bakım işi) veya onarımını yapmak yada yaptırmak.

(25) Park yapım ihalesini yürütmek.

(26) Hizmet ve yapım işlerini yürütülmesinde kontrollüğün ve denetimin yapılmasını sağlamak.

Hatice Hasret VELA

Müdür