Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan  Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

            (2) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri ve gayrisıhhî işyerlerine ruhsat verilmesi , işyerlerinin denetlenmesi; Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmasının  sağlanması, Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesinin iptal edilerek faaliyetten men edilmesinin sağlamak.

            (3) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence amaçlı işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî işyerlerine ruhsat vermek.

            (4) Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak işyerlerini denetlemek.

            (5) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmasını sağlamak.

            (6) Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesini iptal ederek faaliyetten men edilmesini sağlamak.

             (7) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan işyerlerine talep olması durumunda ve uygun görülmesi halinde Hafta Tatili ruhsatı vermek.

            (8) Gerek denetimlerdeki tespitlerde,gerekse müdürlüğe gelen şikayetler neticesinde;  İnsan sağlığına zarar veren, Çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerine gerekli ikazları yapmak, neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men etmek (Zabıta Müdürlüğü ile birlikte).

            (9) Belediyedeki diğer müdürlüklerden; DESKİ Genel Müdürlüğünden, Denizli Büyükşehir Belediyesinden, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürlüğünden, D.B.B.İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kaymakamlık Makamından ve diğer kuruluşlardan ve meslek odalarından gelen yazılara görüş bildirmek ve cevabi yazılar hazırlamak.

            (10) Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirilmesini sağlamak.

            (11) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

            (12) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

            (13) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

            (14) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Nurefşan BOZABA

Müdür V.