Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 Fehmi BULUT

Müdür V.

444 9 220

fbulut@pamukkale.bel.tr

Görev Tanımı

(1) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak

(3) İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak,

(4) Belediyenin düzenlediği okul dışı eğitim çalışmalarını organize etmek,

(5) Vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

(6) Çocuk bakımı ve ev yönetimi gibi konularda kadınları eğitmek,

(7) Meslek edindirme ve el becerilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

(8) Ailesel gelişim ve aile okulu çalışmaları düzenlemek,

(9) Görevlerini yerine getirmek için resmi veya sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,

(10) Kent ve çevre bilincine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

(11) Gönüllülerin toplumsal gelişim faaliyetlerine katılımını teşvik etmek,

(12) Toplumun gelişimine sosyal ve kültürel katkı sağlayan her türlü faaliyetleri organize etmek ve yürütmek,

(13) Hedef kitleye ve velilerine yönelik olarak kişisel rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek,

(14) Belediye’nin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak.

(15) Yurt içindeki ve yurtdışındaki belediyelerle, gerektiğinde iyi niyet ve işbirliği protokollerini koordine etmek.

(16) Pamukkale Belediyesi ile Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik, DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Belediye Birlikleri ve Bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

(17) Kültür, sanat, eğitim ve sosyal amaçlı çalışmalarda diğer kurumlarla ilişkileri geliştirmek, yeni hizmet fırsatları oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunmak.

(18) Hemşehri dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları, özel şirketlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek ve uygulamalarda bulunmak.

(19) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

(20) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek

(21) Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(22) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.