Sağlık İşleri Müdürlüğü

1 Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48.Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

1.1- Yürürlükteki Mevzuat hükümleri gereği Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılması gereken tüm iş ve işlemlerle birlikte genel olarak;

1.1.1- Özelde insan genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil, eğitici, öğretici, panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde bulunmak.

1.1.2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, ile diğer ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, ve sair mevzuat hükümlerinin belediyeye dolayısıyla mesleği dair tanıdığı görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.

1.1.3- Belediye personeline 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bağlı mevzuat tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, gerekli koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini, sağlık ve güvenlik önlemlerinin aldırılmasını koordine etmek.

1.1.4- Birimlerdeki sağlık hizmeti veren, Hekim, Hemşire ve diğer sağlık personelinin çalışmalarını verimli ve yasalara uygun olmasını sağlamak,

1.1.5- Doktor ve diğer sağlık personelinin mesai saatleri dışındaki görevlerini yerine getirmeleri için gerekli nöbet cetvelleri düzenleyip ilgililere tebliğ etmek

1.1.6- Müdürlüğün ihtiyaç duyulan İlaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçleri en ekonomik şekilde istenen kalite, nitelik ve zamanında tedarik edilmesini sağlamak

1.1.7- Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak

1.1.8- Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak

1.1.9- Lüzumunda belediye diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek

1.1.10- Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak, faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek

1.1.11- Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetlerini Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrultusunda yapmak

1.1.12- Dengeli, gerçekçi uygulanabilir bir bütçe yapmak, harcamaları bütçesi dâhilinde yapmak

1.1.13- Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak

1.2- Müdürlük görevlerini esas itibariyle mahiyetinde çalışan kadrolu personel eliyle yürütmek

1.3- Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak

1.4- Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri Plan ve Programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek

1.5- Kadrosunda göreve ve ihtiyaca uygun personel bulunmaması halinde temini için ilgili mevzuatın öngördüğü yetkileri kullanmak

1.6- Müdürlük görevlerini çalışan personelin aldıkları eğitime, mesleğine, kadro ve görevlendirme durumuna göre oluşturulan birimler vasıtasıyla yerine getirmek,

1.7- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak

Fehmi BULUT

Müdür V.