Temizlik İşleri Müdürlüğü

(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Pamukkale Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir.

            (2) Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve Pazar yerlerinin yıkanması işleminin yapılmasını sağlamak. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirlemek yapılan plan dahilinde çalışmaların sürdürülmesini takip etmek ve toplanan çöplerin nakledilmesini sağlamak,

            (3) Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak,

            (4) Sahipsiz eski ev eşyaları ve moloz gibi atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesini sağlamak,

(5) İlçe sınırları içerisinde bulunan belediyeye ait metal çöp konteynerlerinin her türlü bakımı, onarımı, tamiratının yapılması, yıkanması ve dezenfeksiyonunu sağlamak,

            (6) Mevcut kamu kuruluşlarının çöp konteyner taleplerini karşılamak, kırılan metal çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yapmak,

            (7) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, yapılan çalışma ve denetimler sonucunda, kirlenmeye sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak,

            (8) Çevre temizliği ile ilgili her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara, diğer müdürlüklerle koordineli olarak çözüm bulmak,

            (9) Çevre temizliği konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,     

            (10) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,

            (11) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,

            (12) Kurban kesimi yerlerinde, atıklarının toplanması ve temizlik hizmeti sunmak,

            (13) İlçemizde bulunan çöp evleri yasal mevzuat çerçevesinde temizlemek,

 (14) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile ilgili mevzuat ve diğer mevzuatın verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütmek,

(15) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlanmasını sağlamak, birim faaliyet raporları ile birlikte Başkanlığa sunmak,

(16) Kamu İhale Kanunları gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek,

            (17) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

            (18) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.           

            Müdürlüğe bağlı şefliklerin görevleri  

 1. a) İdari İşler Şefliğinin görevleri
 • Direkt olarak Müdür’e bağlıdır görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten birim müdürüne karşı sorumludur.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ve görev alanıyla ilgili mevzuat ve diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
 • İç ve dış yazışmaları yapmak, birimine gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak, kaydetmek ve amirine vermek,
 • Hizmet akitlerini düzenlemek, işçi puantajları ve maaşların kontrolünü yapmak,
 • Avans açma ve kapama işlemlerini yapmak,
 • Müdürlüğün ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini talep etmek, fotokopi ve faks işlemlerini yürütmek,
 • Hak ediş işlemleriyle alakalı amirinin belirleyeceği diğer görevleri yerine getirmek,
 • Müdürlüğe gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesini yapmak ve çözülmesini sağlamak,
 • İhale işlemlerini takip etmek, ihaleye verilerek yapılan işlemleri ile ilgili ihale dosyalarının ve hak edişlerin takip edilmesini sağlamak, kendisine gelen bilgiler çerçevesinde şartnameye aykırı olmamak kaydıyla taşeron firmaya cezai müeyyide uygulanması için gerekli işlemleri yapmak,

(10) Kalite yönetim sistemi olarak ISO 9001:2015 sistemi çalışmaları kapsamında  müdürlüğün çalışmalarının takibi ve bu kapsamda oluşturulacak dokümanların hazırlanması, revizyon işlemlerini yürütmek, eğitim, toplantı ve denetimlere katılmak,

(11)  Birimince yürütülen çalışmalarla ilgili olarak faaliyet raporlarını hazırlamak ve amirine sunmak,

(12)  Müdürlükten ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.

(13) Kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmek.

(14) Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ile ilgili defter ve kayıt cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulup muhafaza edilmesini sağlamak.

(15)   Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

(16)   Kendisine direkt bağlı bulunan memurların çalışmasına nezaret etmek.

 

 1. b) Katı Atık Şefliğinin görevleri

            MADDE 9 - (1) Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

            (2) Müdürlüğe gelen şikâyet ve şikâyet dilekçelerinin değerlendirilmesini ve çözümünü yapmak,

            (3) Kendisine bağlı ekiplerle birlikte mahalleleri dolaşarak gerekli önlemlerin alınmasını kendi ekibinden istemek ve uygulamaları takip etmek,  

            (4) Pamukkale İlçesi genelindeki sorumluluğunda bulanan cadde ve sokakların araçla ve elle süpürülmesini sağlamak, kontrol ve koordine etmek,

            (5) Müdürlüğün bünyesinde bulunan araçların kademe ile koordinasyonlarını sağlamak, bakım onarımlarını yapmak, yaptırmak,

            (6) Karla Mücadele çalışmalarında başkanlık talimatları doğrultusunda ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama vb. çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak,

            (7) Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha işlemlerinin yapılması için Denizli Büyük Şehir Belediyesi ile koordineyi sağlamak,

            (8) Atık Yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak,

            (9) Temizlik İşleri Müdürlüğünün yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta ayrı toplanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,

            (10) Çevre temizliği bilincinin arttırılması için eğitim çalışmalarına katılmak ve bu tür toplantıları düzenlemek,

            (11) Çevre kanunu gereği; faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, ilgili makamlara bildirmek,                       

(12) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile ilgili mevzuat ve diğer mevzuatın verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütmek,

                (13) Kendisine direkt bağlı bulunan personellerin çalışmasına nezaret etmek,

            (14) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

Mustafa TOKGÖZ

Müdür V.