2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

27-01-2017

2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi   :    01 Şubat 2017

       Gün ve Saati       :    Çarşamba - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                      :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği, Pamukkale Belediyesi C-15 Grubunda yer almaktadır. Temizlik İşleri Müdürlüğü zorunlu olarak kurulması gereken Müdürlükler arasında yer aldığından, Belediye Meclisinin 03.03.2016 tarih ve 2016/106 sayılı kararı ile kurulan ve halen faaliyette bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün isminin “Temizlik İşleri Müdürlüğü” olarak değiştirilerek, 2017 yılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin, kurumsal kod tanımlamalarının, iç kontrol eylem planı ve hizmet standartları tablosunun ve diğer adı geçen yerlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak tanımlanması ve bütçe aktarımının yapılması ve buna bağlı olarak yeniden düzenlenen ve ekte sunulan Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve 141 sayılı yazısı,

 

2-    Belediyemiz faaliyet alanlarında, her türlü kazı ve yükleme işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet damperli kamyon, 2 adet çift kabin damperli kamyon, 1 adet mini kazıcı yükleyicinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin (b) fıkrasına göre satın alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve 156 sayılı yazısı,

 

3-    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Deliktaş Mahallesi, 3503 ada, 1 nolu parselle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve 905 sayılı yazısı,

 

4-    Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 13/10/2016 tarih ve 626 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/11/2016 tarih ve 5741 sayılı kararı gereğince, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/02/2016 tarih ve 56 sayılı kararının ve bu kararla kabul edilen Atalar Mahallesinde tapunun Altıntop Mahallesi, İstiklal Mevkii, 18L-IV pafta, 2431 ada, 6 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali konusunun görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve 906 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;

 

5-    15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Gürcan Mahallesi, 18 L–I pafta, 3596 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

6-    Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 895 ada, 12 nolu parselin imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği ilgili Müdürlüklerimizden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan Belediyemiz Birinci 5 Yıllık İmar Programının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

8-    ÖZGÖK Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, tapunun Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22A24B2B pafta, 182 ada, 1-2-3-4 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    5355 sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanununa göre Denizli Turizm Altyapı Hizmet Birliği adı altında birlik kurulması, birliğe üye olunması ve birlik tüzüğünün kabul edilmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

10-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.   

 

                                                                                                                              27/01/2017 

 

                                                                                                                     İbrahim ÇELEBİOĞLU

                                                                                                                        Belediye Başkan V.