2017 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

31-03-2017

2017 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

                           

                               T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

   NİSAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi   :    04 Nisan 2017

Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

K   O   N   U   L   A   R              :

  -   Yoklama ve toplantının açılışı, 

1-    5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2016 yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih ve 1176 sayılı yazısı, 

2-    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2016 tarih ve 1546 sayılı kararı ile onaylanan Akhan ve Kale Mahallesi sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylı imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüd raporunda “Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Önlemli Alanlar”  şeklinde belirtilen bölgede kalan muhtelif ada ve parseller ve çevreleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 3024 sayılı yazısı, 

3-    Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.’nin Hacıkaplanlar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 18L-II pafta, 282 ada, 7 nolu parselde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 3025 sayılı yazısı, 

4-    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2016 tarih ve 800 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/01/2017 tarih ve 6025 sayılı kararı ile onaylanan Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/06/2013 tarih ve 1832 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Laodikeia Antik Kenti Nekropol Alanı ve Doğu Yolu sınırları içerisinde kalan Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi,  368, 369, 370 adalar ve çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması gerektiğinden,  konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 3026 sayılı yazısı, 

5-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 Encümen Üyesinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih ve 52 sayılı yazısı, 

6-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere Meclis İhtisas Komisyonlarının teşkili ve Üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih ve 53 sayılı yazısı, 

7-    5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2016 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2016 yılı Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması, 

 

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR; 

8-    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3677 ada, 9 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi, 

9-    ÖZGÖK Tekstil San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22A19C3C pafta, 182 ada, 1-2-3-4 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi, 

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi, 

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi, 

12-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi, 

13-  Kızılelma Kimya Madencilik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6752 ada, 30, 6753 ada, 31 ve 7092 ada, 11 nolu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi, 

14-  Çamlık Bulvarı eski orman lojmanları Denizli Büyükşehir Belediyesinin sınır çalışması sonucunda Mehmetçik Mahallesi sınırlarında kalmıştır. Lojman sakinleri ile Kınıklı Mahallesi ve Mehmetçik Mahallesi Muhtarları tarafından eski orman lojmanlarının Kınıklı Mahallesi sınırlarına alınması talep edilmekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. maddesi uyarınca bahse konu mahalle sınırı değişikliği konusu üzerinde İmar Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun görüşülmesi, 

15-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                                                            31/03/2017 

                                                                                                                                                                     Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı