2017 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

26-05-2017

2017 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

  

       Birleşim Tarihi   :    01 Haziran 2017

       Gün ve Saati       :    Perşembe - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    19.09.2014 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesi arasında imzalanan protokolle Atık Toplama–Taşıma, Temizlik ve Atık Bertaraf Tesisi İşletimi hizmet alımı işi ortak ihale edilmiş olup, işin süresi 31.12.2017 tarihinde sona erecektir. Pamukkale İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan katı atıkların toplanması ve bertaraf sahasına taşınması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi, süpürülmesi ve yıkanması işlemlerinin yürütülmesinde halk sağlığı ve çevre açısından büyük önem arz eden temizlik ve çevre kontrol işlemlerinde hizmette farklılıkların ortadan kaldırılması ve aksamaların önlenmesi, ayrıca kamu yararı açısından düşük maliyetli hizmet alımı yapılabilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesi ile bir bütün olarak yürütülmesi düşünüldüğünden, 01.01.2018 tarihinden itibaren 21 aylık süre için Denizli Büyükşehir Belediyesince ihale yoluyla yapılacak olan ortak hizmet alımı ve protokol işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi hakkındaki Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.05.2017 tarih ve 206 sayılı yazısı,

 

2-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2A pafta, 1878 ada, 1 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanı içerisinde trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 5295 sayılı yazısı,

 

3-    Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 2017/39 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 333 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,15 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve Çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 5296 sayılı yazısı,

 

4-    Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/12/2016 tarih ve 5895 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Atalar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2353 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 5297 sayılı yazısı,

 

5-    Pamukkale Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarihli ve 2014/77 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği yerine geçmek üzere; eski yönetmelik üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılarak hazırlanan yeni “Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği” taslağının görüşülmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.05.2017 tarihli yazısı,

 

 

6-    5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesi ile 60.maddesinin (i) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardım süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.05.2017 tarihli yazısı,

 

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

7-    Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada, 1 nolu ve Aktepe Mahallesi, tapunun Kurudere Mahallesi, 219 ada, 3 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

8-    Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5374 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                              26/05/2017

 

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı