2017 Temmuz Ayı Meclis Gündemi

30-06-2017

2017 Temmuz Ayı Meclis Gündemi

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi   :    04 Temmuz 2017

       Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

-

-

K   O   N   U   L   A   R                                                                                           :

 :

:

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Pamukkale İlçe sınırları içinde yaşayan, şehit ve gazi yakınlarının, moral ve motivasyonlarını arttırmak, tarihi ve kültürel alanları gezdirmek amaçlı 2017 yılı içerisinde 1 gece konaklamalı yurtiçi gezisi yapılması planlanmakta olup, şehit ve gazi yakınlarına yönelik düzenlenecek olan gezi etkinliği giderlerinin Kültür İşleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün 09.06.2017 tarih ve 323 sayılı yazısı,

 

2-    Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliği ile Denizli Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü yazılarında, 6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri ve belde belediyelerinin taşınmaz mallarının kullanım haklarının ilgili bakanlığa ait olmak üzere Hazine adına tapu tescillerinin yapılması gerekirken, bir kısmının belediyeler adına tapu tescillerinin yapıldığı belirtildiğinden, mülkiyeti daha önce Akköy Belediyesine ait tapunun Akköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 585 parsel nolu 1.400,00 m² sahalı kargir cami, ev ve avlu vasıflı taşınmazın Hazine adına tescilinin yapılması gerekirken sehven Pamukkale Belediyesi adına tescilinin yapıldığı, taşınmaz kaydının düzeltilerek Hazine adına devrinin yapılması talep edilmekte olup, mülkiyeti Belediyemize ait, Akköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 585 parsel nolu, 1.400,00 m² sahalı kargir cami, ev ve avlu vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine göre Maliye Hazinesi adına bedelsiz olarak devrinin yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.06.2017 tarih ve 471 sayılı yazısı,

 

3-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, buna göre bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.06.2017 tarih ve 814 sayılı yazısı,

 

4-    Kuşpınar Mahallesi, 1, 3, 4, 14, 90, 91, 92, 93, 232,250 nolu adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 7012 sayılı yazısı,

 

5-    Hacıkaplanlar Mahallesi, 268, 269, 486, 487 nolu adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 7013 sayılı yazısı,

 

6-    Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 3061 ada çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 7014 sayılı yazısı,

 

7-    Topraklık Mahallesi, 824, 4188, 5269, 5268, 5266, 5267 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 7015 sayılı yazısı,

 

8-    Pamukkale İlçesi Atalar Mahallesi 18 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 7016 sayılı yazısı,

 

9-    Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/04/2017 tarih ve 6407 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1622 ada, 8 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 7017 sayılı yazısı,

 

10-  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarih, 2017/41 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 332 sayılı kararı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/05/2017 tarih ve 6515 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının                UİP-6537,5 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi Denizli-Ankara Karayolu Kenarı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı İle İlgili Plan Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 7018 sayılı yazısı,

 

11-  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih, 2017/114 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 408 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17875,3 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün Pamukkale – Akköy – Sarayköy Yol Projesi Doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanan         1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunmakta olup, itirazların süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında    3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 7019 sayılı yazısı,

 

12-  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/06/2017 tarih ve 6652 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hatipoğlu Mahallesi, 2364 ada, 11 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 7020 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

13-  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2A pafta, 1878 ada, 1 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanı içerisinde trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

14-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                

           30/06/2017

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı