2017 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

27-07-2017

2017 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi   :    01 Ağustos 2017

Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 1-   Belediyemize ait ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisi bulunmaması nedeniyle ambalaj atıklarının toplama ve ayırma işinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi ile 18.maddesinin ( j ) fıkrası hükümleri doğrultusunda çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre Belediyemiz Encümeni tarafından ihalesinin yapılması hususunda imtiyaz devri için karar alınması hakkındaki Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.07.2017 tarih ve 289 sayılı yazısı,

 2-   Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 2017/139 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Meclis İhtisas Komisyonlarından İmar Komisyonu Üyesi Hüseyin KARADENİZ’in Komisyon Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere İmar Komisyonuna üye seçimi yapılması hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.07.2017 tarih ve 122 sayılı yazısı,

 3-    Topraklık Mahallesi, 319 ada, 10 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2017 tarih ve 8286 sayılı yazısı,

 4-    Ali KAHRAMAN’ın; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 4879 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2017 tarih ve 8287 sayılı yazısı,

 5-    Hacı Muhammet Koç ve Salihler Eğitim Sosyal Yardımlaşma Vakfının; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi, M22A23D3C pafta, 193 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2017 tarih ve 8288 sayılı yazısı,

 6-    Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/147 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2017 tarih ve 417 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,431 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/235 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2017 tarih ve 631 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine yapılan itirazların süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2017 tarih ve 8289 sayılı yazısı,

 KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 7-    Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3B-M22A22B3C pafta, 332 ve 4190 adalarda kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 8-   Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3D pafta, 3617 ada, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerde kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 9-    Pamukkale Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 2017/206 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih 541 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 4973 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 10-  Pamukkale Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih 548 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3A-M22A22B3B pafta, 295 ada, 182 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 11   Pamukkale Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih 548 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3C pafta, 528 ada, 22 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 12-  Pamukkale Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 2017/203 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih 549 sayılı kararı ile onaylanan Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2D pafta, 200 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 13-  Kuşpınar Mahallesi, 1, 3, 4, 14, 90, 91, 92, 93, 232, 250 nolu adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 14-  Hacıkaplanlar Mahallesi, 268, 269, 486, 487 nolu adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 15-  Topraklık Mahallesi, 824, 4188, 5269, 5268, 5266, 5267 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 16-  Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 18 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 17-  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/04/2017 tarih ve 6407 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1622 ada, 8 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 18-  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarih, 2017/41 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 332 sayılı kararı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/05/2017 tarih ve 6515 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,5 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, Denizli-Ankara Karayolu Kenarı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili plan değişikliğine kanuni askı süresi içinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 19-  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/06/2017 tarih ve 6652 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hatipoğlu Mahallesi, 2364 ada, 11 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 20-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                            26/07/2017

                                                                                                                                           Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                        Belediye Başkanı