2017 Ekim Ayı Meclis Gündemi

29-09-2017

2017 Ekim Ayı Meclis Gündemi

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi    :    03 Ekim 2017

       Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan 2018 Yılı Performans Programı Taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2017 tarih ve 4066 sayılı yazısı,

 

2-    Pamukkale Belediyesi Encümeninin 19.09.2017 tarih ve 1224 sayılı kararı ile 260.000.000,00-TL olarak uygun görülen 2018 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.-28.-29.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2017 tarih ve 4068 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2018 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretlerine ilişkin 2018 Yılı Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2017 tarih ve 4069 sayılı yazısı,

 

4-    Seçimle işbaşına gelen ve yerel yönetimlerin temel taşı olan Pamukkale İlçesindeki tüm mahalle muhtarlarına yönelik sosyal ve kültürel açıdan bilgi ve birikimlerini arttırmak amacıyla 2017 ve 2018 yılı içerisinde, Pamukkale İlçe sınırları içinde yaşayan, şehit ve gazi yakınlarına yönelik; tarihi ve kültürel alanları gezdirmek amacıyla 2018 yılı içerisinde ve Belediye personelimizin moral ve motivasyonlarını artırmak, kurum kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2018 yılı içerisinde aileleriyle birlikte en fazla iki gece konaklamalı yurtiçi gezisi yapılması, düzenlenecek olan gezi etkinliklerine ait giderlerin Kültür İşleri Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yılı ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün 15.09.2017 tarih ve 483 sayılı yazısı,

 

5-    Fatih Mahallesi sınırları içinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10019 sayılı yazısı,

 

6-    Can Özel Sağlık Teşhis-Tedavi-Bakım-Eğitim-Hizmetleri, Medikal, İnşaat, Taahhüt Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; Pamukkale İlçesi, Çömleksaz Mahallesi, 331 ada, 1-2-3-4-11-12 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10020 sayılı yazısı,

 

7-    Pelitlibağ Mahallesi, 306 ada, 65-66-173-174 nolu parsellerde bulunan tevhit-ifraz şartı ile ilgili plan hükmünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,482 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10021 sayılı yazısı,

    

8-    Pamukkale İlçesi Tekkeköy Mahallesi, 901 parsel ve çevresinde imar uygulaması olmayan bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10022 sayılı yazısı,

 

9-    Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 190 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2017 tarih ve 771 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,439 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan ve Kale Mahallelerinin Sınırları Dahilinde Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunmakta olup; İtirazların süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10023 sayılı yazısı,

 

10-  Atalar Mahallesi, 2336 ada, 1 nolu parselde kitle durumunun belirlenmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,479 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10024 sayılı yazısı,

 

11-  Muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,489 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10026 sayılı yazısı,

 

12-  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22A23A4D, M22A23D1A pafta sınırları içinde Fatih Mahallesi, 3505 adanın batısında ve Deliktaş Mahallesi, 3013 adanın güneyindeki trafo alanı yerlerinin taşınması ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10027 sayılı yazısı,

 

13-  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve Dokuzkavaklar Pazar Yeri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28803 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10029 sayılı yazısı,

 

14-  Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi, 3374 ada, 1 ve 12 nolu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,483 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10031 sayılı yazısı,

 

15-  Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Denizli Doğal Gaz Dağıtım Projesi kapsamında Pamukkale İlçesine doğal gaz arzı sağlanabilmesi amacıyla konulması planlanan 2 adet Bölge Regülatör İstasyonu için gerekli izin ve onayın verilmesi talebi bulunmakta olup, konu hakkında karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 10034 sayılı yazısı,

  

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;

 

16-  Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A1B pafta, 2386 ada, 5 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

17-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında uygulama/kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan 6 adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

18-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                 29/09/2017

 

                                                                                                                         Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                            Belediye Başkanı