2017 Kasım Ayı Meclis Gündemi

27-10-2017

2017 Kasım Ayı Meclis Gündemi

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

KASIM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

  

Birleşim Tarihi   :    01 Kasım 2017

Gün ve Saati       :    Çarşamba - 17.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 1-    Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 2017/231 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Sayıştay Başkanlığı 2.Daire’nin görüşü doğrultusunda yapılan düzenleme ile hazırlanan “Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği”nin görüşülmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 17.10.2017 tarih ve 264 sayılı yazısı,

 2-    Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine kadar yetki verilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 1381 sayılı yazısı,

 3-    Vicdan ŞAYAN, Kudret İNCESÖZ, Hasan İNCESÖZ, Şükran KARACAN, Şerife ÇAKAN, Emin ALTUNTAŞ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 298 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2017 tarih ve 867 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,418 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 200 ada, 1, 2, 3, 21 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 10983 sayılı yazısı,

 4-    Hüseyin AKKAYA’nın; Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesi, 215 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan park alanında trafo alanının belirlenmesi ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 10984 sayılı yazısı,

 5-    Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 5 ada, 171 ve 173 nolu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,493 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 10985 sayılı yazısı,

 6-    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3296 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,495 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 10986 sayılı yazısı,

  KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;

7-    5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan 2018 Yılı Performans Programı Taslağının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

8-    Pamukkale Belediyesi Encümeninin 19.09.2017 tarih ve 1224 sayılı kararı ile 260.000.000,00-TL olarak uygun görülen 2018 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

9-    Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 901 parsel ve çevresinde imar uygulaması olmayan bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

10-  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22A23A4D, M22A23D1A pafta sınırları içinde Fatih Mahallesi, 3505 adanın batısında ve Deliktaş Mahallesi, 3013 adanın güneyindeki trafo alanı yerlerinin taşınması ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 11-  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve Dokuzkavaklar Pazar Yeri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28803 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 12-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                 27/10/2017

                                                                                           Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                        Belediye Başkanı