2017 Aralık Ayı Meclis Gündemi

01-12-2017

2017 Aralık Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi   : 05 Aralık 2017

       Gün ve Saati       : Salı - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemiz birimlerinde 2018 yılında çalıştırılmak üzere, 5620 sayılı Yasanın 1. ve 3.maddeleri ile Belediye Kanunun 49.maddesi ve Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi kapsamı içerisinde, birimlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan geçici işçi Adam/Ay sayısı konusunun görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2017 tarih ve 1498 sayılı yazısı,

 

2-    Belediyemiz faaliyet alanlarında her türlü yükleme işlemlerinde kullanmak üzere 1 adet Loder alımına ihtiyaç duyulduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85.maddesinin (b) fıkrası gereğince satın alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün 30.11.2017 tarih ve 3157 sayılı yazısı,

 

3-    Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 268-270-275 nolu imar adaları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 12018 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında                    03 Temmuz 2017 tarih ve 30113 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde Arsalara İlişkin Hükümler başlığının parsel büyüklükleri kısmının 6.maddesinin 3. ve 5. bentlerine göre plan notu belirlenmesi (Plan İşlem Numarası: UİP-759,505) hususunda karar alınması gerekmekte olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 12021 sayılı yazısı,

 

5-    Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde Turizm+Ticaret+Konut alanlarında ifraz şartının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 12022 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında Denizli Belediye Meclisinin 11.07.2013 tarih ve 438 sayılı kararının revize edilerek yeniden belirlenmesi hususunda karar alınması gerekmekte olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 12023 sayılı yazısı,

 

7-    Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 12024

 

8-    Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi, 7610 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 12025 sayılı yazısı,

 

9-    Şaban SALUK ve Fahri KÖROĞLU’nun; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 278 ada, 87 ve 88 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 12026 sayılı yazısı,

 

10-  Fayıma İYİCE Vekili Serkan ÖZDEN’in; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5003 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 12027 sayılı yazısı,

 

11-  İbrahim ÇAKIR’ın; Pamukkale İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 2028 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 12028 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

12-  Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 5 ada, 171 ve 173 nolu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,493 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

13-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                                                 01/12/2017

                                                                                                                                                                          Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                                                           Belediye Başkanı