2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

01-10-2018

2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    05 Ekim 2018

       Gün ve Saati       :    Cuma - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan 2019 Yılı Performans Programı Taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2018 tarih ve 3956 sayılı yazısı,

 

2-    Pamukkale Belediye Encümeninin 26.09.2018 tarih ve 609 sayılı kararı ile 265.000.000,00-TL olarak uygun görülen 2019 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.-28.-29.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2018 tarih ve 3955 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2019 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretlerine ilişkin 2019 Yılı Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2018 tarih ve 3954 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale Belediye Meclisinin 11/08/2014 tarih ve 2014/101 nolu Kararı ile Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e ilgili taraflara verilmek üzere teminat mektubu kullanma yetkisi verilmiş ve alınacak teminat mektupları toplamının üst limiti 1.000.000,00-TL olarak düzenlenmiş olup, Belediyemiz tarafından Belediyemizin çeşitli işlerinde kullanılmak ve ilgili taraflara verilmek üzere teminat mektubu kullanılması, alınacak teminat mektupları toplamlarının üst limitinin 1.000.000,00-TL’den 5.000.000,00-TL’ye çıkarılması, teminat mektubu kullanımı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2018 tarih ve 3953 sayılı yazısı,

 

5-    Belediye Meclisimizin 02.06.2017 tarih ve 2017/232 sayılı kararı ile; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan dört adet çocuk evinin kira ve aidat giderlerinin 31.12.2018 tarihine kadar karşılanması için karar alınmış olup, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2019 yılı için de kira ve aidat giderlerinin Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 4 adet Çocuk Evinin kira ve aidat bedellerinin 31.12.2019 tarihine kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi, 60.maddesinin (i) bendi ve 75.maddesinin (a) bendine göre Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.09.2018 tarih ve 234 sayılı yazısı,

 

6-    Süleyman KORUCU’nun; Pamukkale Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarih ve 2018/201 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2018 tarih ve 691 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, tapunun 17K - II pafta, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,574 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 6948 sayılı yazısı,

 

7-    Kuşpınar Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 6 ada, 21 nolu parselinde bulunan tescilli yapı (Denizli Lisesi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 6949 sayılı yazısı,

 

8-    Topraklık Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 4189 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı (Külahçıoğlu Un Fabrikası) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 6950 sayılı yazısı,

 

9-    15 Mayıs Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hatipoğlu Mahallesi, 2364 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 6951 sayılı yazısı,

 

10-  15 Mayıs Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1623 ada, 7 nolu ve Hatipoğlu Mahallesi, 259 ada, 5 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 6952 sayılı yazısı,

 

11-  15 Mayıs Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1617 ada, 7 ve 10 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 6953 sayılı yazısı,

 

12-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi, M22A23D3D – M22A23D4C pafta, 5703 nolu imar adasının muhtelif parsellerinde kitlelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 6954 sayılı yazısı,

 

13-  Ayşe ŞADI, Hasan ŞADI, Ümmü ŞADI, Yasemin ŞADI, Hatice ŞADI HÖKEREK’in; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A2A pafta, 5729 ada, 1-2-7-8 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 6955 sayılı yazısı,

  

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

14-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1840 ada, 8 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

16-  Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

17-  Esas Petrol Madencilik Nakliyat İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş., Fatma TARAKÇI, Fevzi TARAKÇI varisleri Gürkan TARAKÇI ve Gülden TARAKÇI’nın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 15L-I pafta, 1885 ada, 2-6-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

18-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                 01/10/2018

 

                                                                                                                           Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                              Belediye Başkanı