2018 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

30-11-2018

2018 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    05 Aralık 2018

       Gün ve Saati       :    Çarşamba - 17.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 2018/139 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Meclis İhtisas Komisyonlarından İdari ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi Mehmet Ali YILMAZ’ın 23.11.2018 tarihinde Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna üye seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.11.2018 tarih ve 164 sayılı yazısı,

 

2-    Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı ile Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Sağlıklı Kentler Birliğine yedek üye olarak seçilen Mehmet Ali YILMAZ’ın 23.11.2018 tarihinde Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere Sağlıklı Kentler Birliğine yedek üye seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.11.2018 tarih ve 165 sayılı yazısı,

 

3-    Belediyemiz birimlerinde 2019 yılında çalıştırılmak üzere 5620 sayılı Yasanın 1. ve 3.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi kapsamı içerisinde, birimlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan geçici işçi Adam/Ay sayısı konusunun görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.11.2018 tarih ve 1220 sayılı yazısı,

 

4-    Ahmet MUTLUEL’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2018 tarih ve 2018/219 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/09/2018 tarih ve 892 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,578 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2018 tarih ve 9127 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 4399 nolu imar adasının muhtelif parsellerinde kitlelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2018 tarih ve 9129 sayılı yazısı,

 

6-    Muhammed GÜL, Mustafa GÜL ve Deniz KIYMAZ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada, 15 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2018 tarih ve 9130 sayılı yazısı,

 

7-    Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2D pafta, 518 ada, 1 nolu parselde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2018 tarih ve 9131 sayılı yazısı,

 

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2018 tarih ve 9154 sayılı yazısı,

 

9-    Belediyemiz sorumluluk alanında bulanan Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6007 Sokak, No:5 adresindeki park alanı ve içindeki yapının Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından dernek tüzüğünde belirtilen hizmetler çerçevesinde kullanılmak üzere, 10 yıl süre ile tahsisi talep edilmektedir. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Belediyemiz işbirliğinde ortak hizmet projesi gerçekleştirmek adına olası afetlere karşı eğitim çalışması amacıyla “Toplum Bilinçlendirme Seminer ve Eğitim Merkezi” olarak okullara, gençlere ve bu konuya duyarlı vatandaşlarımıza verilecek olası afetlere karşı eğitim çalışması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14., 15. ve 75. maddelerine göre Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.11.2018 tarih ve 867 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

10-  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta sınırları içerisinde bir adet trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

11-  Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

12-  Hacıkaplanlar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada,     1 nolu parseldeki tescilli yapı (Kaplanlar Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

13-  Kuşpınar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 2 ada, 1 nolu parselde bulunan tescilli yapı (Hacı Hasan Feyzi Efendi Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

14-  Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 22 ada,14 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

16-  15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 3595 ada, 6 nolu parselde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

17-  15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

18-  15 Mayıs Mahallesinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1620 ada, 13, 1621 ada, 18 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

19-  Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2338 ada, 12, 13, 14, 23 ada, 8 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

20-  15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1610 ada, 9 nolu parselde bulunan tescilli yapı (Balcı Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

21-  Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi,1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

22-  15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 3593 ada, 1, 3 ve 4 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

23-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

 

                                                                                                                                 30/11/2018

 

                                                                                                                           Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                               Belediye Başkanı