2019 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

28-12-2018

2019 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    03 Ocak 2019

       Gün ve Saati       :    Perşembe - 17.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli 11493 sayılı ve 16.01.2007 tarihli 974 sayılı Genelgeler gereğince Belediyemizde 2019 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.07.2018 tarih ve 5374 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretlerini geçmemek üzere 01.01.2019-31.12.2019 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 1341 sayılı yazısı,

 

2-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, buna göre bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 1342 sayılı yazısı,

 

3-    Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele halen 487,00-TL olarak ödenmekte olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 3.maddesinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı paragrafının 1.maddesinde belirtildiği gibi 527,00-TL’ye yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 1455 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale İlçe sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy-Gölemezli Kesimi hariç Pamukkale İlçe sınırları içinde plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 10093 sayılı yazısı,

 

5-    Siteler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, 1565, 1566, 1567, 1571, 1575, 1576, 1577, 1578, 1580 nolu imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 10094 sayılı yazısı,

 

6-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde, M22A22B3D paftada trafo alanı ayrılması ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 10095 sayılı yazısı,

 

7-    5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonunun seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 182 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

8-    Muhammed GÜL, Mustafa GÜL ve Deniz KIYMAZ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada, 15 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2D pafta, 518 ada, 1 nolu parselde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

11-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                                                                         28/12/2018

                                                                                                                                          Hüseyin GÜRLESİN

                                                                                                                                            Belediye Başkanı