2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

01-02-2019

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    05 Şubat 2019

       Gün ve Saati       :    Salı - 17.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediye Meclisimizin 09/10/2018 tarih ve 2018/266 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih ve 1052 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına (Plan İşlem Numarası: UİP-3640,1) kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2019 tarih ve 739 sayılı yazısı,

 

2-    Belediye Meclisimizin 09/10/2018 tarih ve 2018/267 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih ve 1053 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına (Plan İşlem Numarası: UİP-7236,5) kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2019 tarih ve 740 sayılı yazısı,

 

3-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, M22A22C1C pafta sınırları içerisinde 18 nolu imar adasının güneyinde bulunan park alanı içerisindeki mevcut trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2019 tarih ve 741 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarih ve 2018/270 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi 2019 Yılı Ücretler Tarifesinin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İle İlgili Ücretler bölümündeki “Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici tahsis ücreti, KDV dahil metrekaresinden 3,00-TL alınır.” ibaresinin “iii) Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici işgal harcı, KDV dahil metrekaresinden 2,50-TL alınır.” şeklinde değiştirilmesi ve “Not: Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici tahsis ücreti altı aylık/yıllık peşin olarak tahsil edilebilir.” ibaresinin kaldırılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.02.2019 tarih ve 411 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

5-    Siteler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, 1565, 1566, 1567, 1571, 1575, 1576, 1577, 1578, 1580 nolu imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

6-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                     01/02/2019

 

                                                                                                                                   Selim ARKAN

                                                                                                                               Belediye Başkanı V.