2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

29-04-2019

2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    03 Mayıs 2019

       Gün ve Saati      :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemize ait 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince düzenlenen Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 1482 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 195-196 nolu imar adalarında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih ve 2406 sayılı yazısı,

 

3-    3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği Stratejik Plan ve yıllık Performans Programlarına uygun olarak hazırlanan Belediyemiz İkinci 5 Yıllık İmar Programının 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesine göre onanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 2599 sayılı yazısı,

 

4-    15 Mayıs Mahallesinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1623 ada, 7 nolu ve Hatipoğlu Mahallesi, 259 ada, 5 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 2600 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 2601 sayılı yazısı,

 

6-    Hanım ÖZLAL vekili İbrahim ÖZLAL’ın Deliktaş Mahallesi, 4392 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 2602 sayılı yazısı,

 

7-    Ali EYİDEN adına vekaleten Hakan YILMAZ’ın; Karataş Mahallesi, 163 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2019 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 2603 sayılı yazısı,

 

8-    Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/03/2019 tarih ve 9315 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi 226 ada 23 nolu parselde yapılaşma şartının işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 2604 sayılı yazısı,

 

9-    Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 16.04.2019 tarih ve E.1231262 sayılı yazısına istinaden; Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe Heyeti ve Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine seçilen üyelerin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona erdiğinden, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun gereğince 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan Çiftçi Malları Koruma Meclisi ile 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe heyetine gizli oylama ile üye seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.04.2019 tarih ve 79 sayılı yazısı,

 

10-  5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi 9.fıkrası uyarınca, “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü ve buna ek olarak 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7.maddesinin 1.bendi uyarınca da, “İl Özel İdareleri ve Belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda bu idarelere verilmesi öngörülen paylar da vergi hükmündedir.” hükmü gereği ekli listede Belediyemizin kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan ve 5393 sayılı Kanunun 15.maddesinde belirtilen gelirlerimizin takip edildiği banka hesap numaralarının kamu hizmetine tahsisinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 1483 sayılı yazısı,

 

11-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                    29/04/2019

  

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                               Belediye Başkanı