2019 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

31-05-2019

2019 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    10 Haziran 2019

       Gün ve Saati       :    Pazartesi - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 31.12.2019 tarihine kadar yetki verilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.05.2019 tarih ve 732 sayılı yazısı,

 

2-    Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak olan araçların ihalesi yıllara sari yapılan hizmet alımı ihalesi olduğu için yeterli sayıda, belediyemizin ihtiyaçlarına uygun olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesinin (şoför ve yakıt idareye ait olmak üzere) 3 yıl süreyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19.maddesine göre ihale yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 622 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, tapunun M22a.18c.19d pafta, 251 ve 252 nolu parselleri kapsayan alanda imar planı çalışması yapılabilmesi için, Denizli İl Toprak Koruma Kurulunun 02.10.2015 tarih ve 72/7 nolu kararı ile kamu yararı kararı alınması şartı ile söz konusu parsellerin tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmiş olup, söz konusu alanda hazırlanacak planlamaya esas Kamu Yararı Kararı alınabilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 3494 sayılı yazısı,

 

4-    15 Mayıs Mahallesinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1620 ada, 13, 1621 ada, 18 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 3495 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, tapunun M22a.19d.4c ve M22a.19d.4d pafta, 39, 64, 65, 66, 619, 622 ve 676 nolu parselleri kapsayan alanda imar planı çalışması yapılabilmesi için, Denizli İl Toprak Kurulunun 31.05.2018 tarih ve 2018/93/8 nolu kararı ile kamu yararı kararı alınması şartı ile söz konusu parsellerin tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmiş olup, söz konusu alanda hazırlanacak planlamaya esas Kamu Yararı Kararı alınabilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 3496 sayılı yazısı,

 

6-    Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2338 ada, 12, 13, 14, 23 ada, 8 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 3497 sayılı yazısı,

 

7-    Ömer KABAYUKA’nın; 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Gürcan Mahallesi, 1609 ada, 15 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 3498 sayılı yazısı,

 

8-    Denizli Belediye Meclisinin 07.01.2010 tarih ve 66 sayılı kararıyla onaylanan plan hükümlerinin yeni yönetmeliğe göre güncellenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 3499 sayılı yazısı,

 

9-    Denizli Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün USAG Projesi kapsamında, Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesinde bulunan UZP geniş bant deprem gözlem istasyonunun yer değiştirilmesi gerektiğinden, istasyonun ekli krokide belirlenen yere taşınabilmesi için gerekli iznin verilmesi talebinin görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 3500 sayılı yazısı,

 

10-  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7060 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde kalan Park Alanı içerisindeki Trafo Alanının başka bir alana taşınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 3501 sayılı yazısı,

 

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parselde Denizli İdare Mahkemesinin 26.04.2019 tarih, 2018/1238 E. 2019/477 K. sayılı kararı ile Pamukkale Belediye Meclisinin 04.07.2018, 2018/201 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2018 tarih, 691 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği iptal edildiğinden, hukuken plansız kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve 3509 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

12-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 195-196 nolu imar adalarında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

13-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

14-  3194 sayılı İmar Kanunun 10.maddesi gereği Stratejik Plan ve yıllık Performans Programlarına uygun olarak hazırlanan Belediyemiz İkinci 5 Yıllık İmar Programının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                   31/05/2019

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                               Belediye Başkanı