2020 KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

02-11-2020

2020 KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

KASIM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi : 06 Kasım 2020

Gün ve Saati : Cuma -15.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

-    Yoklama ve toplantının açılışı,

1- Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2020 tarih ve 423 sayılı kararı ile Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Pamukkale İlçesi, tapunun Gözler Mahallesi, 643 parsel nolu 2.045 m2 yüzölçümlü parseldeki binanın zemin katında bulunan 1-2 nolu ve 1.katta bulunan Gözler İtfaiye Şubesinin dışındaki bölümlerin, Belediye hizmetinde kullanılması amacıyla Belediyemize 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/10/2020 tarih ve 499 sayılı kararı ile Pamukkale İlçesi, tapunun İstiklal Mahallesi, 6673 ada, 1 nolu parsel üzerindeki binada bulunan N1 (130 kişilik) ve N2 (187 kişilik) nikah salonları ile nikah salonlarıyla aynı katta bulunan 4 adet idari ofisin 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi gereği Belediyemize 4 (dört) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine karar verilmiş olup, bahse konu kararlara istinaden, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak protokollere imza atmak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.10.2020 tarih ve 26109 sayılı yazısı,

2- Ercan METE'nin maliki bulunduğu tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2340 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı taşınmazını da kapsayan, Pamukkale Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarih ve 2020/52, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2020 tarih ve 234 sayılı kararları ile onaylanan Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 22 ada, 14 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2020 tarih ve 26251 sayılı yazısı,

3- Tefik CAN'ın Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 1775 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2020 tarih ve 26252 sayılı yazısı,

4- Turkuaz Motorlu Araçlar Tic. San. A.Ş.'nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Merdanlar Kırı Mevkii, M22a-18d-4b pafta, 2359 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2020 tarih ve 26253 sayılı yazısı,

5- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7009 nolu adanın kuzeyinde bulunan alanda yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2020 tarih ve 26254 sayılı yazısı,

6- Cumhuriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6170 ada, 2 nolu parseli ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2020 tarih ve 26255 sayılı yazısı,


KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;


7- Topraklık Mahallesi 8168 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,


8- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                                                     02/11/2020 
                                                                                                                                                    Avni ÖRKİ                         

                                                                                                                                                Belediye Başkanı